Tarcza 4.0 - nowe rozwiązania

Nowe rozwiązania Tarczy 4.0 rozszerzają pomoc dla przedsiębiorców i zleceniobiorców w zakresie świadczenia postojowego oraz włączają osoby duchowne w możliwość zwolnienia z opłacania składek ZUS za marzec, kwiecień i maj.

 

ZUS opublikował wczoraj na swojej stronie informację, że Tarcza 4.0 uchwalona w miniony piątek (tj. 19 czerwca br.) przez Sejm wprowadza nowe rozwiązania, z których częściowo będzie można skorzystać po upływie 30 dni od daty wejścia w życie nowych przepisów. Co dokładnie się zmieni?

 

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców

Świadczenie postojowe w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą będzie przysługiwało na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych osobom posiadającym także inny tytuł do ubezpieczeń społecznych pod warunkiem, że podlegały one ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Aby skorzystać ze świadczenia postojowego muszą one spełnić także pozostałe ustawowe warunki, tj.:

  • w wyniku COVID-19 u danego przedsiębiorcy nastąpił przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej;
  • dany przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r.;
  • przychód z tytułu prowadzonej działalności uzyskany przez przedsiębiorcę w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był o co najmniej 15% niższy, niż w miesiącu poprzednim;
  • przedsiębiorca zawiesił działalność gospodarczą po 31 stycznia 2020 r.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów Grant Thornton >> 

 

Świadczenie postojowe dla zleceniobiorców

Tarcza 4.0 przewiduje, że jeśli zleceniodawca odmówi złożenia wniosku o świadczenie postojowe, wówczas zleceniobiorca może złożyć wniosek we własnym imieniu bezpośrednio do ZUS (tj. bez pośrednictwa zleceniodawcy). Jednakże o ile spełnia pozostałe ustawowe warunki, tj.:

  • zleceniodawca albo zamawiający miał przestój w działalności w wyniku pandemii koronawirusa;
  • umowa została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.;
  • przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (wg danych GUS, tj. na podst. przepisów o emeryturach i rentach z FUS) – tj. dla wniosku składanego w okresie VI-VIII br. nie może przekroczyć 15 994,41 zł, a dla wniosków składanych w IV i V br. – kwoty 15 595,74 zł.

 

 W związku z tym, że przepis dotyczący świadczenia postojowego wejdzie w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia Tarczy 4.0 w Dzienniku Ustaw, ZUS udostępni nowy wniosek RSP-CZ. Od tego dnia wnioski RSP-CZ będzie można składać tylko elektronicznie, przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 

Zwolnienie z opłacania składek dla osób duchownych

Jak podaje ZUS, wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za osoby duchowne, może złożyć zarówno osoba duchowna we własnym imieniu, jak i jej zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna będąca płatnikiem składek.

Zwolnienie z należnych składek za marzec, kwiecień i maj br. obejmie:

  • nieopłacone należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe,
  • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne należne z tytułu bycia duchownym,

W przypadku marca zwolnienie przysługuje również, gdy składki zostały już opłacone.

 

 Przy zwolnieniu w wysokości odpowiednio 100% albo 50% należnych składek za marzec, kwiecień i maj br., do liczby ubezpieczonych (poza pracownikami młodocianymi) nie będą także wliczane osoby duchowne.

 

Potrzebujesz wsparcia dla swojej firmy w tym trudnym czasie?

Skorzystaj z pakietu szczepionkowego Grant Thornton >>.

Te usługi pomogą Tobie przetrwać kryzys >>.  

 

 

oprac. HZK za ZUS.pl

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj