Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla medyków - obalamy mity!

Dzieci medyków uczęszczające do klas 1-3 powinny mieć zorganizowaną opiekę w szkole, jednak żaden z przepisów nie stanowi, że rodzice-medycy mają obowiązek przekazać dzieci pod opiekę szkoły i nie mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do lat 8, w okresie między 9 a 29 listopada 2020 r., w poniższych przypadkach:

  • w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały;
  • w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19;
  • dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku ograniczonego otwarcia wyżej wymienionych placówek.

 

Wszystkie szczegóły zostały opisane tutaj: https://www.gov.pl/web/rodzina/wraca-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-kiedy-i-dla-kogo-odpowiadamy

 

Zasady jesienne, a nie wiosenne!

Warto zauważyć, że zasady przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie są takie, jak wiosną (według zapowiedzi Premiera), ale takie jak we wrześniu. Wiosną rodzice, którzy zdecydowali się nie posyłać dzieci w wieku do lat 8 do żłóbków, przedszkoli i szkół ze względu na sytuację epidemiologiczną i wysokie ryzyko zarażenia koronawirusem, mogli złożyć oświadczenie i byli uprawnieni do otrzymywania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Obecnie, tak jak było we wrześnie, nie ma takiej możliwości. Rodzice, którzy nie zdecydują się na posłanie dziecka do placówki opiekuńczej w związku z niezwykle trudną sytuacją epidemiczną w kraju, nie otrzymają dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

 

A co z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym dla rodziców-medyków?

W komunikacie na stronie ZUS pojawiły się następujące informacje:

„dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje rodzicom zatrudnionym w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizującym zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nic nie wskazuje na to, aby rodzice medycy byli grupą zawodową wykluczoną z możliwości pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, a jedynie szkoła jest zobowiązana do prowadzenia działalności opiekuńczej:

„§2c. Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. szkoła podstawowa oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły  podstawowej jest obowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–III szkoły podstawowej.”

Co istotne, z powyższego przepisu wynika jedynie, że dzieci medyków uczęszczające do klas 1-3 powinny mieć zorganizowaną opiekę w szkole, jednak żaden z przepisów nie stanowi, że rodzice-medycy mają obowiązek przekazać dzieci pod opiekę szkoły i nie mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Co więcej, przepisy nie wykluczają również pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez rodziców-medyków, jeśli sprawują oni osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku zamknięcia żłobka lub przedszkola.

 

Jak to interpretuje MEN i ZUS?

Rzecznik resortu MEN Anna Ostrowska poinformowała, że uprawnienia do dodatkowego zasiłku w razie zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły, otrzymali wszyscy rodzice dzieci do 8 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał, że każdy wniosek o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego będzie rozpatrywał indywidualnie. Co więcej, ZUS wystąpił do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z pytaniem o interpretację przepisów i doprecyzowanie zasad wypłat świadczeń dla rodziców-medyków.

 

mm

Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także

Skomentuj