Zagraniczne zwolnienia lekarskie

Zaświadczenie lekarskie wystawione za granicą jest dowodem do przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy, jeśli spełnia określone warunki. Kwestia ta regulowana jest przez § 5 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 87 tj.)

Zagraniczne zwolnienie powinno zawierać:

  • nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza
  • datę wystawienia zwolnienia
  • podpis lekarza
  • okres niezdolności do pracy

Zaświadczenie zagranicznego zakładu medycznego nie musi zostać przetłumaczone na język polski, jeżeli zostało wystawione na terytorium:

  • państw członkowskich Unii Europejskiej
  • państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
  • państw stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, w językach urzędowych tych państw:

tabela_umowy_panstwa

W pozostałych przypadkach zwolnienie musi zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Przepisy nie regulują, kto powinien pokryć koszty tłumaczenia zwolnienia chorobowego. Niektórzy eksperci twierdzą, że koszt tłumaczenia spoczywa na pracodawcy, ponieważ tylko w taki sposób może on zweryfikować poprawność zwolnienia. Istnieje też pogląd, że o tym, kto pokrywa koszt decyduje  powód wyjazdu za granicę. Jeżeli pracownik wyjechał prywatnie (np. na urlop), to dokonuje tłumaczenia na swój koszt. Jeśli wyjazd miał charakter służbowy – za przekład płaci pracodawca.

W przypadku podejrzenia sfałszowania zagranicznego zwolnienia, należy złożyć wniosek o kontrolę prawidłowości wystawienia zaświadczenia lekarskiego do ZUS, który wówczas wyda decyzję.

Dostarczenie przez pracownika sfałszowanego zaświadczenia lekarskiego może uzasadniać rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 2 k.p.

 

Anna Rodwald, Asystent ds. kadr i płac
Helena Warszakowska, Menedżer
Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj