Zmiana minimalnego wynagrodzenia za prace w 2018 r

Od 01 stycznia 2018 zmianie ulega stawka minimalnego wynagrodzenia za prace, wyniesie ono 2100 zł brutto, dla wszystkich pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy tj. o 100 zł więcej niż w 2017 r.

Czym jest minimalne wynagrodzenie za pracę?

Płaca minimalna – prawnie ustalony najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia pieniężnego za pracę najemną, określony w postaci stawki lub minimalnego zarobku za pracę w obowiązującym wymiarze czasowym. Ta najniższa z możliwych płac ustalana jest przez państwo. Wynagrodzenie to pozostaje niezależne od poziomu kompetencji pracownika, a także pozostałych składników wynagrodzenia.

Czy to zatem oznacza że każdy zatrudniony w ramach umowę o pracę od 01 stycznia 2018 r. będzie miał stawkę wynagrodzenia zasadniczego nie mniejszą niż 2100 brutto?

Niezupełnie…

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące mu składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych. Chodzi m.in. o:

– dodatki za staż pracy oraz inne dodatki (dodatkowe wynagrodzenia) za szczególne właściwości pracy, szczególne kwalifikacje lub warunki pracy,

– premie oraz nagrody regulaminowe i uznaniowe,

– wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, wypłacane ze środków pracodawców (wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe i dla poratowania zdrowia, za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, za czas przestoju niezawinionego przez pracownika i inne).

Przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się natomiast:

– nagrody jubileuszowej,

– odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,

– wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,

– dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Zatem pracodawca nie w każdym przypadku będzie musiał zmieniać umowę o pracę w zakresie wysokości minimalnego wynagrodzenia, jeżeli wskazał je w kwocie obowiązującej na dany rok. Wystarczy, że oprócz wynagrodzenia zasadniczego wypłaci inne składniki wynagrodzenia które po zsumowaniu wyniosą co najmniej minimalne wynagrodzenie. Pracownikom, których wynagrodzenie za pełny miesięczny wymiar czasu pracy jest niższe od minimalnego, przysługuje wyrównanie do kwoty minimalnej stawki.

Jeżeli w danym miesiącu wynagrodzenie pracownika otrzymującego miesięczną stawkę jest niższe od minimalnego wynagrodzenia ze względu na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, pracodawca ma obowiązek uzupełnienia wynagrodzenia w postaci wyrównania. Wyrównanie wypłaca się za każdy miesiąc łącznie z wynagrodzeniem za pracę.

Pracownikom wynagradzanym według stawki godzinowej wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy. Wyrównanie stanowi różnicę między:

– wysokością wynagrodzenia godzinowego wynikającą z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadającą do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w ramach pełnego etatu a

– wysokością uzyskanego wynagrodzenia przeliczoną na godzinę pracy.

Minimalne wynagrodzenie niepełno etatowca              

Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu, biorąc za podstawę minimalną płacę.

Więcej zarobi pracownik etatowy, ale zleceniobiorca również!

Od 01 stycznia 2018 roku zmianie ulega również minimalna stawka godzinowa, od 01 stycznia 2018 zleceniobiorcy i osoby świadczące usługi w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (niezatrudniającą pracowników ani zleceniobiorców)   otrzymają 13,70 brutto za każdą godzinę pracy. (Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.)

Dowiedz się jaka obowiązuje Minimalna stawka godzinowa w 2018 !

Podwyżka płacy minimalnej spowoduje wzrost m.in. innych świadczeń pracowniczych, które są od niej zależne.

To wszystko wzrośnie! 

Bazując na podstawie kwoty minimalnego wynagrodzenia obliczane są:

– dodatek za pracę w porze nocnej
– wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój
– odprawa z tytułu zwolnień grupowych
– odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbingu lub dyskryminacji
– wynagrodzenie gwarancyjne za niewykonanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy
– minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego
– kwoty wolne od potrąceń
– świadczenia pieniężna dla praktykantów

Koszty zatrudnienia pracowników wzrastają ..wzrost kosztów płacy w 2018 roku to 120,61 zł. Wzrost minimalnego wynagrodzenia oznacza dla pracodawców wzrost kosztów zatrudnienia pracowników otrzymujących płace minimalną, urzędowa zmiana jej wysokości może determinować podwyżki stawek u pracowników zarabiających więcej niż minimalne wynagrodzenie. Wzrosną również wszystkie świadczenia zależne od płacy minimalnej.

Pracodawco/ przedsiębiorco nie martw się!

Wzrost minimalnego wynagrodzenia spowoduje zwiększenie wsparcia z urzędów pracy. Cześć świadczeń dla pracodawców i przedsiębiorców zależy od wysokości płacy minimalnej, min:

– zwrot poniesionych przez pracodawcę kosztów z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych, w ramach prac interwencyjnych, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia

– zwrot poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego kosztów wypłaconego mu wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli zwrot obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc

– refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30. roku życia.

mm

Starszy specjalista ds. kadr i płac. Od 2011 roku związana z Grant Thornton. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje kompetencje zawodowe rozwijała prowadząc projekty outsourcingowe zarówno dla małych jak i dużych przedsiębiorstw. Posiada certyfikaty MEN potwierdzające kwalifikacje w zawodzie: Specjalista do spraw wynagrodzeń (242310) oraz Kierownik działu kadr i płac (121201).

Zobacz także

Skomentuj