Co jeszcze ulega zmianie w związku ze wzrostem płacy minimalnej?

Wyższa składka na ubezpieczenia społeczne dla początkujących przedsiębiorców

Podwyższenie od 1 stycznia 2018 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę wpłynie na sytuację osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Osoby te opłacają składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zadeklarowanej kwoty, ale nie niższej od pewnego minimum, najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą wynosi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wyjątek stanowią przedsiębiorcy dopiero rozpoczynający własną działalność przez pierwsze 24 miesiące jej wykonywania mogą skorzystać z prawa do opłacania składek od niższej podstawy, wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Prawa do takiej ulgi nie mają osoby, które:

– prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność;

– wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Wzrośnie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla innych grup ubezpieczonych:

Osoby, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest uzależniona od minimalnej płacy

– żołnierze niezawodowi pełniący czynną służbę wojskową, z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę kandydacką

– duchowni

– osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem, które na obszarze Polski są osobami duchownymi, podlegającymi z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym przez okres co najmniej 6 miesięcy

– osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem, które na obszarze Polski są zleceniobiorcami, którzy wykonywali pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,

– osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osoby z nimi współpracująceubezpieczeni podlegający dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

– osoby przebywające na urlopie wychowawczym

– osoby fizyczne, które na obszarze Polski sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem, a które nie spełniają warunków do podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Wyższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z umowy uaktywniającej

Podwyższenie od 1 stycznia 2018 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę przełoży się też na sytuację ubezpieczeniową niań sprawujących opiekę nad dzieckiem na podstawie tzw. umowy uaktywniającej oraz zatrudniających je rodziców. W przypadku umów uaktywniających zawartych do 31 grudnia 2017 r. wzrost minimalnej płacy spowoduje, że budżet państwa będzie finansował składki za nianie na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wyższej podstawy wymiaru niż w 2017 r., tj. od 2100 zł. Składki od nadwyżki ponad tę kwotę nadal będą finansować rodzice dziecka oraz niania na dotychczasowych zasadach. Oznacza to w praktyce, że od 1 stycznia 2018 r. faktycznie zapłacą oni niższe składki przy niezmienionym wynagrodzeniu w stosunku do poprzedniego roku. W związku ze zmianą kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę nie ulegnie natomiast zmianie wysokość składki chorobowej, która jest opłacana za nianię od pełnej podstawy wymiaru składek i nie jest finansowana z budżetu państwa.

Wyższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych

Podobnie jak minimalna płaca, także minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych nie może być niższa od ustawowego minimum.

Minimalna podstawa wymiaru zasiłku z tytułu zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od 100% minimalnego wynagrodzenia, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia [2100 zł – (13,71% z 2100 zł) = 1812,09 zł].

Zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę powoduje więc obowiązek podwyższenia należnego świadczenia chorobowego. W sytuacji gdy pracownik otrzymujący wyłącznie minimalne wynagrodzenie jest niezdolny do pracy na przełomie 2017 i 2018 r., od nowego roku musi mieć ustalone świadczenie chorobowe od wyższej podstawy wymiaru.

 

Dowiedz się więcej o usługach płacowych->  

mm

Starszy specjalista ds. kadr i płac. Od 2011 roku związana z Grant Thornton. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje kompetencje zawodowe rozwijała prowadząc projekty outsourcingowe zarówno dla małych jak i dużych przedsiębiorstw. Posiada certyfikaty MEN potwierdzające kwalifikacje w zawodzie: Specjalista do spraw wynagrodzeń (242310) oraz Kierownik działu kadr i płac (121201).

Zobacz także

Skomentuj