Przerwany wypoczynek - gdy pracodawca odwoła z urlopu

Art. 167 par. 1 Kodeksu pracy daje pracodawcy prawo odwołania pracownika z urlopu.

 

Procedura odwołania pracownika z urlopu

Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko w sytuacji, gdy obecności tego pracownika wymagają okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili rozpoczynania urlopu. Pracodawca o swojej decyzji o odwołaniu z urlopu powinien poinformować bezpośrednio pracownika, ale jednocześnie nie ma obowiązku informowania pracownika o powodach odwołania. Udzielenie informacji o powodzie odwołania może być pomocne na wypadek ewentualnych sporów z pracownikiem.

 

Termin powrotu z urlopu

Pracodawca wyznaczając termin, w którym pracownik powinien wrócić do pracy, zobowiązany jest do uwzględnienia miejsca pobytu pracownika oraz dostępnych środków komunikacji. Pracownik, który został poinformowany o decyzji odwołania z urlopu, powinien stawić się do pracy w terminie wyznaczonym przez pracodawcę . Należy pamiętać, że decyzję o odwołaniu z urlopu prawo pracy traktuje jako polecenie służbowe, a niezastosowanie się do tego polecenia będzie interpretowane jako naruszenie obowiązków pracowniczych, które może być podstawą do ukarania karą porządkową albo nawet powodem rozwiązania umowy o pracę.

 

Urlop po długotrwałej chorobie – dowiedz się więcej 

 

Zwrot kosztów odwołania pracownika z urlopu

Pracodawca, który odwołuje pracownika z urlopu ma obowiązek zwrotu wszystkich kosztów, poniesionych przez pracownika na skutek tego działania. Muszą być to koszty związane bezpośrednio z faktem odwołania z urlopu, czyli na przykład równowartość opłaconego a niewykorzystanego pobytu na wakacjach, czy też koszty podróży powrotnej. Oczywiście wydatki powinny być odpowiednio udokumentowane . Pracodawca nie musi zwracać kosztów związanych pośrednio z urlopem, takich jak na przykład wydatki poniesione na zakup map czy sprzętu sportowego. Zwrot uzasadnionych kosztów związanych bezpośrednio z odwołaniem z urlopu jest świadczeniem o charakterze odszkodowawczym i jest przewidziane przepisami Kodeksu pracy. W związku z powyższym jest to świadczenie nieopodatkowane oraz zwolnione ze składek na ZUS. Jeżeli pracodawca zwróciłby Pracownikowi koszty inne, niż bezpośrednio związane z odwołaniem z urlopu (np. w przypadku urlopu niezorganizowanego w sytuacji, w której pracownik nie może przedstawić dokumentów potwierdzających poniesione wydatki), świadczenie takie będzie podlegało opodatkowaniu i naliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne.

Zobacz także

Skomentuj