Wynagrodzenie za urlop po zmianie wysokości składników zmiennych

Naliczenie wynagrodzenia za urlop, gdy do czynienia mamy jedynie ze składnikami o charakterze stałym, nie stanowi problemu – w takim przypadku, za czas urlopu, pracownik powinien otrzymać takie wynagrodzenie, jakie otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował (art. 172 Kodeksu pracy). Co jednak w sytuacji, gdy pojawiają się zmienne składniki wynagrodzenia, takie jak dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek za pracę w porze nocnej lub prowizje?

 

Podstawa wyliczenia wynagrodzenia za urlop

Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem składników wykazanych w § 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.). Jak wynika z Rozporządzenia urlopowego:

  • składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystania urlopu (§ 7 Rozporządzenia);
  • składniki przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, tzw. zmienne miesięczne, przyjmuje się w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadkach znacznego wahania wysokości tych składników wynagrodzenia mogą być one wliczone w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Do takich składników zaliczamy np. wynagrodzenie i dodatki za godziny nadliczbowe „średniotygodniowe” czy też zmienne premie regulaminowe miesięczne. Suma zmiennych miesięcznych składników wynagrodzenia stanowi podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego (§ 7 Rozporządzenia);
  • składniki przysługujące za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, wypłacane w przyjętych terminach wypłaty tych składników, przy czym okres urlopu jest traktowany na równi z okresem wykonywania pracy (§ 12 Rozporządzenia).

Tak obliczone wynagrodzenie urlopowe pracownika spełnia warunki do osiągnięcia przez niego, w okresie urlopu, takiego wynagrodzenia, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.

 

Jak wyliczyć wynagrodzenie za urlop?

Schemat obliczania wynagrodzenia za urlop przedstawia się następująco:

  • dzielimy podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie
  • mnożymy tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem, gdyby w tym okresie nie korzystał z urlopu.

 

Zmiana wysokości składników zmiennych

Sedno sprawy tkwi w § 10 przywołanego Rozporządzenia, gdyż tam właśnie uregulowano sposób postępowania w sytuacji zmiany wysokości składników zmiennych miesięcznych. Przepis ten mówi, iż w razie zmiany w składnikach wynagrodzenia o charakterze zmiennym, przysługujących za okres nie dłuższy niż miesiąc lub zmiany wysokości takich składników w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru, wprowadzonych przed rozpoczęciem przez pracownika urlopu wypoczynkowego lub w miesiącu wykorzystywania tego urlopu, podstawę wymiaru ustala się ponownie z uwzględnieniem tych zmian. Oznacza to, iż w takim przypadku składniki zmienne wymagają przeliczenia.

Jak wyliczyć wynagrodzenie z tytułu praktyki absolwenckiej? Przeczytaj! 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. nr 2 poz. 14 ze zm.)

Zobacz także

Skomentuj