W 2019 roku wzrośnie nie tylko płaca minimalna

Do 2250 zł od 1 stycznia 2019 roku ma wzrosnąć płaca minimalna. Oznaczać to będzie także wzrost licznych limitów oraz kar, których wysokość ustalana jest w odniesieniu właśnie do wysokości minimalnego wynagrodzenia.

 

Płaca minimalna przyjęta na 2019 rok wyniesie 2250 zł brutto (pracownik otrzyma więc około 1634 zł netto), zamiast 2100 zł brutto (około 1530 zł netto) jak ma to miejsce w 2018 roku. Równocześnie minimalna stawka godzinowa wzrośnie z 13,70 do 14,70 zł brutto.

 

Zmieni się nie tylko dodatek za pracę w godzinach nocnych

Zmiana płacy minimalnej ma wpływ na wysokość licznych świadczeń pracowniczych, które wyliczane są na podstawie najniższego wynagrodzenia. Od wysokości płacy minimalnej zależy m.in. dodatek za pracę w godzinach nocnych, który przysługuje za każdą godzinę pracy w porze nocnej i wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dodatek wylicza się na dany miesiąc dzieląc pensję minimalną przez obowiązujący wymiar czasu pracy dla pełnego etatu.

 

Przykład:

Jeśli w danym miesiącu czas pracy wyniósł np. 168 godzin (21 dni roboczych po 8 godzin), stawka będzie w 2019 roku wyliczana jako: (2250 zł : 168 godzin) x 20%, czyli wyniesie 2,69 zł.

 

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej wzrasta także wynagrodzenie za czas przestojów, czyli wynagrodzenie przysługujące pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, ale nie mógł tego zrobić z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. W takim przypadku, co do zasady, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną. O ile przy określaniu warunków pracy nie zostało to określone inaczej, pracownik za przestój otrzymuje 60% wynagrodzenia. Wynagrodzenie w tych przypadkach nie może być niższe od płacy minimalnej, a zatem w 2019 roku nie będzie mogło być niższe niż 2250 zł.

Zewnętrzne kadry i płace to większe bezpieczeństwo ochrony danych osobowych >> Przeczytaj więcej >> 

Limity potrąceń

Od płacy minimalnej zależą również limity potrąceń. I tak wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (w 2019 roku będzie to około 1 634 zł), przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne. Z kolei 75% tak ustalonego wynagrodzenia jest wolne od potrąceń przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi (w 2019 roku będzie to 1 225,50 zł), a 90% – przy potrącaniu kar pieniężnych (w 2019 roku będzie to 1 479,60 zł).

Te limity potrąceń dotyczą pracownika, do którego mają zastosowanie podstawowe koszty uzyskania przychodów. Jeśli jednak pracownik dojeżdża do pracy z innej miejscowości i mają do niego zastosowanie koszty podwyższone, limit będzie odpowiednio niższy, gdyż jest on liczony od kwoty netto (po odliczeniu składek i zaliczki na podatek dochodowy). Odpowiednio niższe będą także limity potrąceń w przypadku pracowników niepełnoetatowych.

 

Płaca w górę, odprawa też

Od stycznia 2019 roku zwiększy się też odprawa z tytułu zwolnień grupowych, ponieważ nie może ona przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy, czyli w 2019 roku nie będzie mogła być wyższa niż 33750 zł.

Płaca minimalna ma także wpływ na tzw. mały ZUS, czyli składki płacone przez niektórych zleceniobiorców, w tym przedsiębiorców mających prawo do preferencyjnych składek. Podstawa wymiaru tych składek wynosi 30% płacy minimalnej brutto. W 2019 roku będzie to 675 zł (30% z 2250 zł). A to oznacza, że składki wyniosą:

  • składka emerytalna 19,52% – 131,76 zł
  • składka rentowa 8% – 54 zł
  • składka chorobowa 2,45% – 16,54 zł
  • składka wypadkowa 1,8% – 12,15 zł.

Równocześnie minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego nie będzie niższa niż 1941,53 zł (2250 zł minus 13,71%, czyli kwota składki na ubezpieczenia społeczne finansowana przez pracownika).

Od stycznia 2019 roku jednoosobowe firmy, których przychody nie przekraczają 2,5-krotności płacy minimalnej również zapłacą niższe składki ZUS.

Co ważne od wysokości płacy minimalnej zależy wysokość odszkodowania za nierówne traktowanie, jak dyskryminacja czy mobbing. Nie może być ono niższe niż płaca minimalna, a zatem nie będzie mogło być w 2019 roku niższe niż 2250 zł.

Od wysokości minimalnego wynagrodzenia uzależnione są też kary przewidziane w niektórych przepisach spoza prawa pracy i ubezpieczeń, np. kary wynikające z kodeksu karnego skarbowego. Również one od 1 stycznia 2019 roku wzrosną.

 

Zobacz także

Skomentuj