Potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorców 2019

Z początkiem 2019 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące potrąceń z wierzytelności zleceniobiorców, które mają ich chronić przed nadmiernymi potrąceniami komorniczymi.

 

O zastosowaniu nowych zasad dokonywania potrąceń decyduje przede wszystkim charakter i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia. Ochrona przysługuje, gdy świadczenie należne zleceniobiorcy:

  • ma charakter powtarzalny (jest wypłacane cyklicznie),
  • zapewnia mu utrzymanie, bądź stanowi jedyne źródło przychodów.

Jeśli spełnione są powyższe przesłanki, należy zastosować przepisy Kodeksu pracy dotyczące granicy potrącenia i kwoty wolnej od potrąceń, tj. art. 87 i 87¹ kp. Podstawą potrącenia jest zawiadomienie komornika lub organu egzekucyjnego, ale żeby skorzystać z ochrony dla danego zajęcia, to dłużnik powinien złożyć odpowiedni wniosek do organu egzekucyjnego.

Przekonaj się jak możemy wesprzeć Twój biznes >> 

 

Granice potrąceń

W zależności od rodzaju potrącenia, granica potrąceń wynosi:

  • 3/5 wynagrodzenia netto – w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych,
  • 1/2 wynagrodzenia netto – w przypadku egzekucji innych należności.

 

Kwota wolna od potrąceń

Kwotę wolną od potrąceń można zastosować tylko w przypadku egzekucji innych należności, w wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. 2250 zł brutto), po odliczeniu składek ZUS i podatku, pomniejszoną proporcjonalnie do liczby przepracowanych godzin.

 

Brak ochrony

Zleceniobiorcy, którzy uzyskują świadczenia nieodpowiadające w/w warunkom objęcia ochroną, podlegają zajęciu w pełnej wysokości lub do wysokości zadłużenia.

Kwoty wolnej nie stosuje się w przypadku zadłużenia zleceniobiorcy z tytułu alimentów.

 

Przykład

Zleceniobiorca zatrudniony na podstawie umowy zlecenia z wynagrodzeniem miesięcznym 3000 zł netto  (obowiązkowe składki  społeczne + dobrowolna chorobowa) został objęty zajęciem na kwotę 7000 zł z tyt. niespłaconego kredytu (pismo komornika z informacją o stosowaniu granicy potrącenia  i kwoty wolnej).

W powyższej sytuacji:

granica potrącenia, to: 1/2 z 3 000 zł = 1 500 zł

minimalne wynagrodzenie: 1 637,78 zł netto (2 500 zł brutto)

kwota zajęcia: 3 000 zł – 1 637,78 zł = 1 363,22 zł

 

Autorki: Kasia Całka i Justyna Kaska

Zobacz także

Skomentuj