Jak ustalić potrącenia z zasiłków w 2021 roku?

Sprawdź aktualną wysokość kwot wolnych od potrąceń dokonywanych z zasiłków. Policz z nami kwotę potrącenia z zasiłku na przykładzie.

 

Dokonywanie potrąceń z zasiłków jest możliwe na podstawie art. 39 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z jego brzmieniem, z zasiłku przysługującego ubezpieczonemu mogą być potrącane m.in.:

 • świadczenia wypłacane w kwocie zaliczkowej,
 • kwoty nienależnie pobranych świadczeń postojowych otrzymane na podstawie przepisów tzw. specustawy (tj. ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych),
 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych,
 • należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego (tryb bezegzekucyjny),
 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 • kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • zasiłki wypłacone z tytułu pomocy społecznej, jeżeli przy wypłacie zastrzeżono ich potrącanie, oraz zasiłek stały lub zasiłek okresowy wypłacone na podstawie przepisów o pomocy społecznej za okres, za który przyznano emeryturę lub rentę,
 • zasiłki i świadczenia wypłacone na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu za okres, za który przyznano prawo do emerytury lub renty;
 • z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych – na wniosek dyrektorów tych placówek.

 

 Kwotę, którą należy potrącić z zasiłku oblicza się procentowo od wartości brutto zasiłku. Samego potrącenia należy dokonywać od wartości zasiłku po odliczeniu zaliczki na podatek.

 

Granice potrąceń i kwoty wolne

Zasiłki podlegają egzekucji na zaspokojenie: (1) należności alimentacyjnych – do wysokości 60% zasiłku; (2) na zaspokojenie innych należności – do wysokości 25% kwoty zasiłku.

W przypadku zbiegu egzekucji należności alimentacyjnych z egzekucją innych należności, potrącenia z zasiłków należy dokonywać według określonej wyżej kolejności. Należy jednak pamiętać, że suma egzekwowanych należności nie może przekroczyć 60% kwoty zasiłku.

Dokonując potrąceń ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych należy postępować zgodnie przepisami ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Potrącenia komornicze, zgodnie z ustawą mogą być dokonywane tylko w odpowiednich granicach. Kwoty wolne od potrąceń ze świadczeń podlegają corocznej waloryzacji od 1 marca na zasadach określonych dla emerytur i rent.

 

Interesujesz się także >> potrąceniami z wynagrodzeń? << Sprawdź nasz cykl publikacji na ten temat w pięciu odcinkach!

 

Jaka jest wysokość kwot wolnych od potrąceń z zasiłków w 2021 roku?

Po tegorocznej waloryzacji wysokość kwot wolnych od potrąceń dokonywanych z zasiłków z ubezpieczenia społecznego i świadczenia rehabilitacyjnego w okresie od 1 marca 2021 roku do 28 lutego 2022 roku wynoszą:

 

 

Kwoty wolne od potrąceń we wskazanych wyżej wysokościach mają zastosowanie w przypadku, gdy zasiłek przysługuje za cały miesiąc, bez względu na wymiar etatu pracownika-dłużnika. Jeśli zasiłek przysługuje tylko za część miesiąca, kwotę wolną od potrąceń należy obniżyć proporcjonalnie do okresu, za który zasiłek przysługuje.

 

Przykład

Komornik sądowy dokonał zajęcia na poczet należności niealimentacyjnych wynagrodzenia oraz wierzytelności zasiłku chorobowego pracownika w wysokości 2.500 zł. Pracownik przez cały kwiecień 2021 przebywał na zwolnieniu lekarskim. Pracownik złożył pracodawcy PIT-2. Za kwiecień 2021 pracownikowi przysługuje zasiłek opiekuńczy (80%) w wysokości 1995,50 zł brutto. Kwotę, która będzie możliwa do potrącenia należy obliczyć w następujący sposób:

Krok 1. Ustalenie granicy potrącenia:

 • 1995,50 x 25% = 498,88 zł

Krok 2. Ustalenie kwoty wolnej od potrąceń:

 • 916,07 zł

Krok 3. Ustalenie kwoty netto zasiłku:

 • 1996 (po zaokrągleniu do pełnych złotych) x 17% – 43,76 zł = 296 zł (po zaokrągleniu)
 • 1995,50 zł – 296 zł = 1699,50 zł

Krok 4. Ustalenie kwoty zasiłku po odliczeniu kwoty wolnej od potrąceń w celu obliczenia kwoty możliwej do potrącenia (przy zachowaniu granicy potrącenia):

1699,50 zł – 916,07 zł = 783,43 zł; 783,43 zł > 498,88 zł

Wynik? Pracodawca może dokonać potrącenia w wysokości 25% zasiłku, tj. 498,88 zł.
Po potrąceniu pracownik otrzyma 1200,62 zł (1699,50 zł – 498,88 zł).

 

 

 W drugiej publikacji poświęconej potrąceniom z zasiłków omawiamy jednoczesne potrącenie z wynagrodzenia i zasiłków na przykładach >>

 

 

Sprawdź także 👇

Potrącenia z wynagrodzeń #4: Potrącenia dobrowolne

 

autorzy: Sabina Włodarz-Jarzyna i Arleta Adach

Starszy specjalista ds. kadr i płac, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj