Sprostowanie świadectwa pracy - kluczowe regulacje

Kiedy pracownik ma prawo złożyć wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie świadectwa pracy? Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w zakresie korekt świadectw pracy?

 

Zgodnie z art. 97 §  21 Kodeksu pracy, pracownik może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy w zakresie jego:

  • uzupełnienia,
  • poprawienia
  • lub usunięcia informacji niezgodnych ze stanem faktycznym, lub niezgodnych z ustawowymi wymaganiami.

Zgodnie z art. 461 § 11 Kodeksu postępowania cywilnego sprawy z zakresu prawa pracy dotyczące świadectw pracy oraz o roszczenia z tym związane są rozstrzygane przez sądy rejonowe.

 

Zasady dokonywania sprostowań świadectw pracy przez pracodawców

W przypadku uwzględnienia wniosku, pracodawca wydaje pracownikowi w terminie 7 dni nowe świadectwo pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie nowego lub uzupełnionego świadectwa pracy pracownikowi w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi za pośrednictwem operatora pocztowego albo doręcza je w inny sposób.

 

Sprawdź także jakie nowe informacje w świadectwie pracy musi podać pracodawca >>

 

Odmowa korekty świadectwa pracy przez pracodawcę

W przypadku nieuwzględnieniu wniosku o sprostowanie świadectwa pracy, pracownikowi przysługuje – w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie – żądanie sprostowania świadectwa pracy wnosi się do sądu pracy.

Pracodawca zawiadamia pracownika, w postaci papierowej lub elektronicznej, o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania tego wniosku. pracownika (par. 7 ust. 1 i ust. 4b rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1862 ze zm.).

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie prowadzenia kadr i płac?
Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton >>

 

oprac. za PIP

mm

Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także

Skomentuj