Kasy zapomogowo-pożyczkowe: nowa ustawa - nowe przepisy!

Wiesz jakie nowe rozwiązania w zakresie funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych weszły w życie w pierwszej połowie października?

 

11 października weszła w życie Ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1666) zastępując dotychczasowe regulacje. Nowe przepisy w większości powtarzają wcześniej funkcjonujące rozwiązania, ale również wprowadzają kilka nowych oraz porządkują i aktualizują niektóre zagadnienia. Kluczowe omawiamy poniżej.

 

Budowanie kas zapomogowo-pożyczkowych

Do kasy mogą należeć wszystkie osoby świadczące pracę zarobkową u danego pracodawcy (pracownicy, zleceniobiorcy, świadczeniobiorcy itp.) – jeżeli gotowość przynależności do KZP zadeklaruje co najmniej 10 z tych osób.

Utworzenie KZP oznacza konieczność uchwalenia statutu kasy (zgodnie z wymogami art. 15 ustawy, co jest nowością w stosunku do dotychczasowych regulacji).

U jednego pracodawcy może działać tylko jedna kasa zapomogowo-pożyczkowa. Dopuszczalne jest także utworzenie kasy międzyzakładowej, obejmującej zakresem swojego działania co najmniej dwóch pracodawców.

Ustawa harmonizuje status istniejących już kas zapomogowo-pożyczkowych działających na podstawie dotychczasowych regulacji. Od 11 października 2021 r. stają się one kasami zapomogowo-pożyczkowymi działającymi na podstawie przepisów nowej ustawy.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie prowadzenia spraw kadrowych czy płacowych? Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton >>

 

Podobieństwa i różnice

Wspomniana ustawa została podzielona na dziewięć rozdziałów, w których prawodawca:

  • formułuje przepisy ogólne,
  • wskazuje członków kas oraz ich prawa i obowiązki,
  • określa statut i działanie organów KZP,
  • ustala zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej,
  • przedstawia sposób likwidacji kas,
  • a także nakreśla przepisy karne,
  • zmiany w przepisach obowiązujących,
  • przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe.

 

Niezmienne pozostaną przyczyny likwidacji KZP – w myśl art. 44 ustawy są to: ogłoszenie upadłości lub likwidacja pracodawcy, a także zmniejszenie się liczby członków KZP poniżej 10. Przepis ten wdraża dwumiesięczny termin, w jakim ma zapaść uchwała od daty zaistnienia wyżej wymienionych zdarzeń.

 

mm

Specjalista ds. płac, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj