Umowa zlecenie a staż pracy

Umowa zlecenie jest jedną z najbardziej popularnych form zatrudnienia. Jak ma się do stażu pracy oraz składek ZUS?

 

Kodeks pracy nie określa wprost jaka jest definicja stażu pracy. Jednak rozumie się go jako czas pozostawania pracownika w zatrudnieniu (na podstawie  umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru czy też spółdzielczej umowy o pracę).

Należy również pamiętać o innych okresach wliczanych do stażu pracy, są nimi np.:

  • okres urlopu macierzyńskiego i wychowawczego,
  • okres odbywania studiów doktoranckich – jednak nie więcej niż 4 lata i pod warunkiem uzyskania stopnia doktora
  • czy okres czynnej i zawodowej służby wojskowej.

 

Korzyści pracownicze wynikające ze stażu pracy

Staż pracy to ogół świadczonej pracy na rzecz pracodawców. Dzięki niemu osoba uzyskuje pewne korzyści pracownicze, między innymi takie jak:

  • wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego,
  • dłuższy okres wypowiedzenia,
  • prawo do odprawy itp.

 

Umowa cywilnoprawna nie wlicza się do stażu pracy, ale…

W związku z tym, że umowa zlecenie należy do umów cywilnoprawnych – okres wykonywania czynności będących przedmiotem takiej umowy nie jest wliczany do stażu pracy.

Warto jednak pamiętać, że umowa zlecenia w przypadku oskładkowania jest wliczana do emerytury. Do tzw. okresów składkowych dających prawo do świadczeń emerytalnych wlicza się  czas, w którym z umowy zlecenia zostały odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne (składki emerytalne i rentowe).

UWAGA! W przypadku, gdy umowa zlecenie zostanie uznana za umowę o pracę (np. była  wykonywana pod stałym nadzorem oraz kierownictwem zleceniodawcy w warunkach przez niego określonych), wtedy czas, w którym zleceniobiorca – pracownik świadczył pracę na jej podstawie, zostanie wliczony do stażu pracy.

 

 W Polsce minimalna emerytura przysługuje kobietom po ukończeniu 20 lat stażu pracy a mężczyznom po 25 latach stażu pracy. Obliczana jest na podstawie wysokości odprowadzonych składek społecznych przez wszystkie lata.

 

Umowa zlecenie a składki ZUS

W przypadku, gdy umowa zlecenie to jedyne źródło dochodu – obligatoryjnie należy odprowadzić od niej składki na ubezpieczenie społeczne (składka emerytalna i rentowa oraz dobrowolna składka chorobowa). Powyższe dotyczy również sytuacji, gdy zleceniobiorca nie osiąga  z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę u innego pracodawcy lub innej umowy zlecenia przychodów na poziomie co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku gdy osoba, która zawarła umowę zlecenie ma obowiązkowo odprowadzane z innego tytułu składki na ubezpieczenie społeczne (w 2021 r. od podstawy wynoszącej minimum 2800 zł brutto), wtedy do ZUS należy odprowadzić wyłącznie składkę zdrowotną.

 

 Jedynie studenci oraz osoby uczące się, którzy nie ukończyli 26 roku życia, będący zleceniobiorcami, korzystają z pełnego zwolnienia z oskładkowania tego typu umowy cywilnoprawnej.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie prowadzenia spraw kadrowych czy płacowych pracowników?
Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton >>

 

 

Specjalista ds. kadr i płac w Departamencie Outsourcingu. od 2017 związana z Grant Thornton. Absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji oraz Podyplomowego Studium Prawa Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Kurs Specjalisty ds. Kadr i Płac w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, dzięki czemu zajmuje się outsourcingową obsługą małych i średnich przedsiębiorstw. Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj