Ulga dla klasy średniej i PIT-2 a wynagrodzenia

Jaki wpływ na wynagrodzenia ma ulga dla klasy średniej i PIT-2? Co z tą zaliczką na podatek dochodowy? Sprawdź aktualne informacje dotyczące tzw. Polskiego Ładu w wynagrodzeniach.

 

Zacznijmy od tego, że głównymi zmianami spowodowanymi Ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw są: (1) wzrost do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego należy stosować 32% stawka podatku (dotychczas było to 85 528 zł); (2) wzrost do 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek zgodnie ze skalą podatkową (dotąd kwota wolna wynosiła 8 000 zł); (3) zmiana zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, a także likwidacja możliwości odliczenia tej składki od podatku dochodowego w przypadku osób fizycznych (7,75%); wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej.

Sposób obliczania zaliczki na podatek dochodowy do końca 2021 roku

Do końca ubiegłego roku zaliczki na podatek dochodowy były liczone wg zasad art. 32 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj.:

  • 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu – za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku w danym zakładzie pracy nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali;
  • 17% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty oraz 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali – za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali;
  • 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu – za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali.

 

Zaliczka obliczona w ten sposób była następnie pomniejszana o: (1) kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli 43,76 zł, co wynikało z kalkulacji: 525,12 zł x 1/12 = 43,76 zł) – o ile pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2 (zgodnie z art. 32 ust. 3 Ustawy podatkowej); (2) kwotę stanowiącą 7,75% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej w danym miesiącu przez zakład pracy ze środków podatnika (art. 32 ust. 3b Ustawy podatkowej).

Jak ma być obliczana zaliczka na podatek dochodowy wg pakietu ustaw podatkowych tzw. Polskiego Ładu? 

Z pierwszym stycznia bieżącego roku zmianie uległ sposób wyliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zgodnie z ustawowymi regulacjami Polskiego Ładu podatek dochodowy pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali:

  • 17% minus kwota zmniejszająca podatek, tj. 5 100 zł – dla podstawy obliczenia podatku w wysokości do 120 000 zł;
  • 15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł – dla podstawy obliczenia podatku w wysokości ponad 120 000 zł.

Pracownicy, którzy przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w bieżącym roku podatkowym mieli złożone u pracodawcy (lub złożyli obecnie) oświadczenie PIT-2, tak obliczoną zaliczkę na podatek dochodowy mają pomniejszaną o 425 zł (1/12 x 5 100 zł).

 

Jak MF skorygowało technikę pobierania zaliczek na podatek dochodowy w styczniu 2022 roku?

Mimo powyższych ustawowych regulacji przyjętych w ramach tzw. Polskiego Ładu, 7 stycznia 2022 r. minister Tadeusz Kościński podpisał Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które weszło w życie już 8 stycznia (opublikowane jest w Dzienniku Ustaw pod poz. 28). Według komunikatu Resortu Finansów:

  • nowe zasady mają zastosowanie jedynie do przychodów osiąganych w 2022 r. w wysokości do 12 800 zł miesięcznie,
  • rozporządzenie przedłuża płatnikom terminy pobierania i obliczania w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy, ale tylko od nadwyżki w stosunku do zaliczki z 2021 roku,
  • efekt rozporządzenia: płatnik pobiera nadwyżkę zaliczki dopiero w miesiącu, w którym podatnik otrzymałby wyższe wynagrodzenie (w stosunku do 2021 roku) ze względu na zasady opodatkowania obowiązujące w 2022 roku.

 

W istocie ww. rozporządzeniejak podał sam resort finansówzmieniło zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy. Wobec tego Ministerstwo Finansów, w ramach wsparcia dla płatników, opublikowało dokument “Instrukcja pobierania i przekazywania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych”, w którym dokładnie wyjaśnia zasady pobierania zaliczek wg. regulacji zawartych w owym rozporządzenia, także w przypadku, gdy płatnik w styczniu 2022 roku dokonał już wypłaty wynagrodzenia bez uwzględnienia zapisów tego rozporządzenia. Treść tego komunikatu jest dostępna >> TUTAJ <<.

 

Polski Ład to duża reforma i na początku mogą pojawić się pewne niejasności. Mamy świadomość, że takie niejasności i nieścisłości są i chcemy je rozwiązać jak najszybciej, aby osoby, które na Polskim Ładzie korzystają, mogły te korzyści widzieć jeszcze w styczniu, lutym.” – stwierdził w komentarzu Piotr Patkowski, Wiceminister Finansów.

Jako że zagadnienie to wzbudza wiele wątpliwości i pytań, MF udostępniło pracownikom działów kadrowo-płacowych i księgowych webinarium pt. “Polski Ład – nowy mechanizm poboru zaliczek na podatek dochodowy”. Można się z nim zapoznać >> TUTAJ <<. Ponadto resort finansów przygotował Przewodnik dla podatnika dot. PIT-2 , w którym znajdują się pytania i odpowiedzi na zagadnienia nastręczające najwięcej trudności podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych – można się z nim zapoznać >> TUTAJ <<.

 

Ulga dla klasy średniej przewidziana w tzw. Polskim Ładzie

Kolejną ważną zmianą wprowadzoną przez tzw. Polski Ład, a bezpośrednio dotyczącą wynagrodzeń, jest ulga dla klasy średniej. Wyliczana jest na bazie jednego z dwóch algorytmów – zależnie od uzyskiwanego przez pracownika dochodu (podst. prawna: art. 32 ust. 2a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Jak się ją liczy?

Otóż za te miesiące, w których podatnik uzyskał w danym zakładzie pracy przychody (ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) na poziomie 5 701 – 11 141 zł (podlegających opodatkowaniu wg skali podatkowej) płatnik składek (czyli pracodawca) pomniejsza dochód ustalony zgodnie z ust. 2, o kwotę ulgi dla pracowników (zgodnie z art. 26, ust. 1 pkt 2aa) wg dwojakiego wzoru:

  • (A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego od 5 701 zł do 8 549 zł lub
  • (A x (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A przekraczającego 8 549 zł i nieprzekraczającego 11 141 zł, gdzie A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody (ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, które podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 27 skali podatkowej).

Potrzebujesz fachowego wsparcia w zakresie naliczania wynagrodzeń, zgodnie z najnowszymi przepisami?
Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton >>

 

mm

Dyrektor Zarządzająca outsourcingiem rachunkowości, kadr i płac w Grant Thornton. Odpowiada za kształtowanie oferty, procedur oraz standardów świadczenia usług outsourcingowych. Podejmuje kluczowe decyzje w zakresie rozwoju biznesu oraz działań komunikacyjno-marketingowych. Związana jest z firmą od 2007 roku. Menedżer, z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich. Na bieżąco czuwa nad realizacją kilkuset kontraktów outsourcingowych, efektywnie kontrolując i zarządzając pracą kilkudziesięciu zespołów projektowych. Monika Smulewicz jest ekspertem w dziedzinie kadrowo-płacowej, z bogatym doświadczeniem szkoleniowym, doradczym i zamiłowaniem trenerskim. Wykładowca liczących się uczelni wyższych. Ceniona prelegentka konferencji i kongresów. Autorka specjalistycznych publikacji, aktywnie współpracująca z branżowymi mediami. Jej misją zawodową jest „dzielenie się wiedzą specjalistyczną w celu podniesienia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwa na rzecz pracowników.”

Zobacz także

Skomentuj