Nowelizacja ws. zaliczek na PIT z podpisem Prezydenta

Prezydent 8 marca br. podpisał ustawę z 14 lutego 2022 r. zmieniającą zasady naliczania zaliczek na PIT. Przepisy spornego rozporządzenia z 7 stycznia br. zyskają moc ustawową 10 marca.

 

Jak podano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, wprowadzone zmiany do ustawy o PDOF „mają na celu zapewnienie, że płatnik będzie zobowiązany stosować zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek również wówczas, gdy oświadczenie PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym„.

Nowelizacja uregulowała mechanizm przedłużania terminów pobrania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy ustawowo, wcześniej wprowadzony w drodze rozporządzenia z 7 stycznia br. (Dz. U. 2022, poz. 28). Umożliwiła również składanie oświadczeń PIT-2 także przez emerytów i rencistów, którzy złożyli w ZUS-ie wniosek o niestosowanie kwoty wolnej.

 

Może zainteresuje Cię także artykuł >> Ulga dla klasy średniej i PIT-2 a wynagrodzenia <<

 

Jak zmieniały się zasady naliczania zaliczek na PIT w 2022 roku wprowadzone przez tzw. Polski Ład?

Rozporządzenie zmieniające zasady naliczania zaliczek na PIT z 2021 roku zostało opublikowane 7 stycznia 2022 r. w godzinach wieczornych w Dzienniku Ustaw (Dz. U. 2022, poz. 28) w oparciu o art. 50 Ordynacji podatkowej, umożliwiający przedłużanie terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego (w przestrzeni publicznej pojawiło się sporo opinii – np. Krajowej Izby Doradców Podatkowych – poddających w wątpliwość ważność owych regulacji). Przepisy rozporządzenia weszły w życie już 8 stycznia 2022 r. w trybie „natychmiastowym”, bez vacatio legis.

Rozporządzenie to wprowadziło bardzo duże modyfikacje w algorytmie naliczania zaliczek:

  • konieczności obliczenia zaliczek przy zastosowaniu przepisów obowiązujących w poprzednim roku podatkowym (2021),
  • porównania kwoty zaliczki z zaliczką obliczoną według przepisów obowiązujących w obecnym roku,
  • a także monitorowania i „rozliczania” różnic w ciągu całego bieżącego roku.

 

Przedłużenie terminów ma zastosowanie do zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobieranych w miesiącu, w którym podatnik uzyskał od płatnika przychody między innymi ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy,  spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej wypłacane przez zakłady pracy, umów zlecenia z zastosowaniem 20% kosztów uzyskania przychodu i rozliczanych wg skali podatkowej, w wysokości nieprzekraczającej 12 800 zł miesięcznie, przy czym limit ten stosuje się odrębnie dla każdego źródła tych przychodów. To oznacza, że pracownikowi, któremu wypłacane jest jednocześnie wynagrodzenie za pracę z zawartej umowy o pracę i umowy zlecenia, limit 12 800 zł stosuje się dla każdego źródła przychodów odrębnie.

Zastosowany w rozporządzeniu mechanizm przesunął termin poboru części zaliczki na podatek dochodowy do miesiąca, w którym wystąpi tzw. ujemna różnica. Ujemna różnica występuje wtedy, gdy zaliczka obliczona według Polskiego Ładu jest niższa od zaliczki obliczonej według zasad z 2021 roku. Sposób obliczania ujemnej różnicy jest taki sam, jak sposób obliczania nadwyżki.

 

 WAŻNE! Przepisy te nie zmieniają wysokości obciążeń podatkowych za rok 2022. Powodują jedynie, że zmienia się wysokość i rozkład zaliczek pobieranych w ciągu roku. W większości przypadku będzie to powodowało, że niższa zaliczka na podatek w pierwszych miesiącach tego roku będzie rekompensowana wyższymi zaliczkami pod koniec roku. U pewnej grupy podatników, szczególnie tych posiadających dodatkowe źródła przychodów, może się też pojawić konieczność dopłaty znacznych kwot w zeznaniu rocznym.

 

Co jeszcze zmienia nowelizacja z 14 lutego 2022 roku?

Podpisana przez Prezydenta nowelizacja, tj. Ustawa z dnia 14 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin wprowadza zmiany nie tylko w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), ale także w:

  • ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981) – zapewniając środki zakładowym funduszom rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zakładowym funduszom aktywności, tworzonym przez zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej;
  • ponadto w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2020 r. poz. 452) – obniżając stawki podatku od wydobycia miedzi i srebra w okresie styczeń-listopad br.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń kadrowo-płacowych? Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton >>

 

oprac. HZK za Kancelaria Prezydenta oraz Grant Thornton

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj