Kiedy pracodawca może polecić pracę zdalną, a kiedy może pracownika z niej odwołać?

W jakich okolicznościach firma może zawrzeć z pracownikiem indywidualne porozumienie dotyczące pracy zdalnej, gdy nie ma wewnętrznego regulaminu? Czy pracodawca może w dowolnym momencie „cofnąć” pracownika do pracy w biurze?

 

Już 7 kwietnia br. zaczną obowiązywać najnowsze regulacje Kodeksu pracy dotyczące pracy zdalnej, które zastąpią przepisy o tzw. telepracy oraz pracy zdalnej w czasie pandemii Covid-19. Zostały one uregulowane w drodze ustawy z 1 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 240) o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Przepisy dotyczące pracy zdalnej nastręczają wielu praktycznych pytań po stronie zarówno pracowników, jak i pracodawców – dlatego Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) zdecydowała się opracować odpowiedzi na najważniejsze i najczęstsze spośród nich. Opublikowało je w >> Pytaniach i odpowiedziach <<. Poniżej trzy spośród nich, dotyczące możliwości skierowania pracownika do pracy zdalnej przez pracodawcę oraz odwołania go do pracy stacjonarnej z biura.

 

Kiedy pracodawca może polecić pracownikowi pracę zdalną?

Pracodawca może polecić (UWAGA! – polecenie to ma charakter dyrektywny, nie polega na „uzgodnieniach” z pracownikiem) wykonywanie pracy zdalnej pracownikowi w dwóch przypadkach:

  1. podczas obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, a także w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub
  2. w okresie, w którym czasowo nie ma możliwości zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy, ze względu na działanie tzw. siły wyższej (np. uszkodzenia pomieszczeń pracy wskutek ich zalania czy pożaru).

 

 WAŻNE! Pracodawca może wyegzekwować polecenie pracy zdalnej przez pracownika, o ile pracownik bezpośrednio przed jego wydaniem złoży oświadczenie, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.

 

Kiedy pracodawca może zawrzeć z pracownikiem indywidualne porozumienie dotyczące pracy zdalnej?

Czy tylko w okresie przed zawarciem porozumienia ze stroną społeczną bądź wydaniem regulaminu, czy również mimo braku zawarcia takiego porozumienia bądź niewydania regulaminu?

MRiPS stoi na stanowisku, że indywidualne porozumienie z pracownikiem może zostać zawarte, gdy nie zostało zawarte porozumienie zakładowe (lub wydany regulamin). Czyli w każdym przypadku, w którym w firmie nie funkcjonuje akt wewnętrzny regulujący zasady pracy zdalnej.

MRiPS zwraca również uwagę, że polecanie pracy zdalnej może również zostać objęte zakresem przedmiotowym porozumienia zakładowego (lub regulaminu).

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie prawa pracy? Sprawdź w czym może pomóc >> Kancelaria Prawa Pracy Grant Thornton <<

 

Czy pracodawca może w każdym przypadku „cofnąć” pracownika z pracy zdalnej do pracy z biura?

Tak, pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej – w przypadku pracy zdalnej wykonywanej na podstawie polecenia – pod warunkiem zachowania minimum dwudniowego wyprzedzenia.

Co do zasady, w przypadku pracy zdalnej podjętej w trakcie zatrudnienia, każda ze stron może wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. Wówczas strony ustalają termin przywrócenia poprzednich warunków wykonywania pracy, nie dłuższy niż 30 dni od daty wpłynięcia stosownego wniosku. W przypadku braku porozumienia, przywrócenie wcześniejszych warunków wykonywania pracy następuje po upływie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Powyższe uprawnienie pracodawcy nie obejmuje pracowników wykonujących pracę zdalną na własny – wiążący dla pracodawcy – wniosek (tj. pracowników, o których mowa w art. 6719 § 6 i 7 K.p.), chyba że dalsze wykonywanie pracy zdalnej nie będzie możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Sprawdź artykuł >> Kiedy wniosek pracownika o pracę zdalną jest dla pracodawcy wiążący? <<

Jednakże w przypadku uzgodnienia wykonywania pracy zdalnej przy zawieraniu umowy o pracę, zasadniczo pracodawca nie ma możliwości cofnięcia zgody na pracę zdalną i przywrócenia pracownika do pracy w dotychczasowym miejscu (np. w biurze).

 

SPRAWDŹ także inne nasze publikacje dotyczące pracy zdalnej:

 

oprac. HZK za MRiPS

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także