Wakacje składkowe dla przedsiębiorców z podpisem prezydenta!

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą „wakacje składkowe” dla najmniejszych firm. Na czym dokładnie ma polegać to rozwiązanie i kto może z niego skorzystać?

 

7 czerwca 2024 roku prezydent RP podpisał ustawę z 9 maja 2024 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają na celu wprowadzenie ulgi dla najmniejszych firm poprzez możliwość skorzystania z tzw. „wakacji składkowych” (o których pisaliśmy >> TUTAJ <<), częściowo zmniejszając ich obciążenia składkowe. Co to oznacza w praktyce dla przedsiębiorców?

 

Czym są „wakacje składkowe”?

Ustawa umożliwia małym firmom raz w roku złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe). Zwolnienie to obejmuje jeden wybrany miesiąc kalendarzowy w roku i jest finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jako pomoc de minimis (udzielana zgodnie z obowiązującymi przepisami).

 

„W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzane są zmiany umożliwiające skorzystanie, na wniosek płatnika składek prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą, ze zwolnienia z opłacania należnych składek z tego tytułu, na jego własne obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe” – podała w komunikacie Kancelaria Prezydenta RP.

 

W ustawie dodano również przepis, który ogranicza podstawę wymiaru składek za miesiąc kalendarzowy objęty zwolnieniem, do najniższej obowiązującej danego ubezpieczonego podstawy wymiaru składek.

Co więcej, zwolnienia z opłacania obowiązkowych składek mają mieć odpowiednie zastosowanie także do składki na ubezpieczenie chorobowe, jeżeli ubezpieczony dobrowolnie podlegał ubezpieczeniu chorobowemu w miesiącu złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek oraz w miesiącu go poprzedzającym.

 

Kto może skorzystać z „wakacji składkowych”?

Aby uzyskać zwolnienie, przedsiębiorca musi spełnić następujące warunki:

 1. liczba ubezpieczonych – w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wnioskodawca może mieć zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego lub ubezpieczenia zdrowotnego maksymalnie 10 osób;
 2. przychody – w ciągu co najmniej jednego z dwóch ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku przychód wnioskodawcy nie może przekroczyć 2 mln euro rocznie z pozarolniczej działalności gospodarczej;
 3. relacja z byłym pracodawcą – w roku poprzedzającym oraz w roku złożenia wniosku nie wykonywał pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy;
 4. podleganie ubezpieczeniom – w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu) z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Jak złożyć wniosek o „wakacje składkowe”?

Wniosek o zwolnienie można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej poprzez profil informacyjny w systemie teleinformatycznym ZUS. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, przedsiębiorca zostanie poinformowany o przyznaniu zwolnienia za pośrednictwem tego systemu. W przypadku częściowego lub negatywnego rozstrzygnięcia, ZUS wyda odpowiednią decyzję.

 

Kiedy „wakacje składkowe” wejdą w życie?

Ustawa ma wejść w życie od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie czterech miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących zamówień publicznych, które wejdą w życie dzień po ogłoszeniu.

Nowe przepisy mają ulżyć najmniejszym przedsiębiorcom w ich obciążeniach składkowych i wesprzeć rozwój mikrofirm. Jak podaje Centrum Analiz PKO BP, mikroprzedsiębiorstwa (tj. przedsiębiorstwa o liczbie pracujących do 9 osób) odgrywają istotną rolę w polskiej gospodarce, generując ok. 30% krajowego PKB*. Firmy te dominują w strukturze przedsiębiorstw w Polsce (98% ogółu aktywnych podmiotów) i są miejscem pracy dla 43% zatrudnionych.

 

Inne istotne zmiany wprowadzone nowelizacją

Nowe przepisy wymuszają zmiany w 7 innych stawach, tj.:

 • ustawie z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1550, z późn. zm.),
 • ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 226 i 232),
 • ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 497),
 • ustawie z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 oraz z 2023 r. poz. 1059 i 1414),
 • ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 475),
 • ustawie z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.),
 • ustawie z 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 296).

 

Z pełną treścią omawianej nowelizacji ustawy dotyczącej wakacji składkowych można się zapoznać >> TUTAJ <<.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? >> Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton <<

mm

Główny specjalista ds. content marketingu i publikacji międzynarodowych w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także