Zleceniobiorcy - świadczenie postojowe z tytułu COVID-19

Wysokość postojowego dla zleceniobiorców podczas pandemii koronawirusa COVID-19 może być dwojaka – szczegóły poniżej.

 

Zgodnie z art. 15zq ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 kwietnia br., osobie wykonującej umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowę o dzieło) przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

 

Wysokość postojowego z tyt. COVID-19

Zleceniobiorcy mogą otrzymać jednorazowe świadczenie finansowe, które zrekompensuje utratę przychodów z tytułu umów cywilnoprawnych z powodu COVID-19. Wynosi ono 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia). Kwota ta jest nieoskładkowana i nieopodatkowana.

W przypadku zleceniobiorców, których łączny miesięczny przychód z umów cywilnoprawnych wynosi do 1299,99 zł (tj. 50 proc. minimalnego wynagrodzenia) w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (tj. od marca, skoro wnioski można składać najwcześniej w kwietniu), wówczas świadczenie postojowe jest sumą wynagrodzeń z tytułu tych umów (czyli równowartością zarobionych pieniędzy w danym miesiącu).

 

Wymogi dla zleceniobiorców w celu uzyskania postojowego

Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli:

  • umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.;
  • przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS (obecnie jest to kwota 15 681 PLN),
  • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
  • mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
  • nie może wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności spowodowanej COVID-19.

 

Jak złożyć wniosek o świadczenie postojowe?

Ustalenie prawa do świadczenia postojowego następuje po złożeniu wniosku za pośrednictwem zleceniodawcy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce ZUS do skrzynki na dokumenty.

Zleceniodawca wypełnia wniosek o świadczenie postojowe (RSP-C). Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

  • oświadczenie zleceniobiorcy, że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz o wysokości uzyskanych przychodów z innych umów cywilnoprawnych,
  • kopię umowy cywilnoprawnej.

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie postojowe niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania.

Wypłata świadczenia postojowego następuje w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy osoby uprawnionej.

 

 

Więcej informacji i wzór wniosku tutaj:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/2551448

 

 

Potrzebujesz wsparcia w tym trudnym czasie?

Skorzystaj z pakietu szczepionkowego Grant Thornton >>

 Te usługi pomogą Tobie przetrwać kryzys. 

 

 

Szukasz innych informacji z zakresu prawa pracy w kontekście pandemii koronawirusa? Zajrzyj tutaj:

Koronawirus – prawa pracodawców i pracowników

 

Pobierz za darmo kalendarz kadrowego 2020 r. na obecny miesiąc (kliknij) 

 

 

mm

Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także

Skomentuj