Pracownik na kwarantannie - i co dalej?

Rosnąca liczba zakażeń wirusem Sars-CoV-2 skutkuje lawinowo rosnącą liczbą osób kierowanych do odbycia obowiązkowej kwarantanny. Jak postępować, gdy taka sytuacja dotyczy naszego pracownika?

 

W świetle obowiązujących przepisów (tj. art. 6 ust. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z 1999 r.) osoby odbywające kwarantannę mogą być traktowane jak osoby niezdolne do pracy. Wynika to wprost z następujących zapisów:

 

 „Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy: 1) w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; 1a) wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi”.

 

Świadczenie przysługujące podczas kwarantanny

Osoba skierowana do odbycia kwarantanny może ubiegać się o wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy. Pracownikowi przysługuje wówczas 80% wynagrodzenia na takich samych zasadach, jak w przypadku zwolnienia lekarskiego.

 

Możliwość świadczenia pracy zdalnej podczas kwarantanny

Objęcie kwarantanną nie wyklucza możliwości wykonywania pracy zdalnie. W przypadku, gdy nie są naruszone warunki kwarantanny (tj. pracownik przebywa pod wskazanym adresem i jego aktualny stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy), za czas realizowania pracy w sposób zdalny pracownikowi należne jest pełne wynagrodzenie (wypłacane przez pracodawcę).

Jeżeli podczas świadczenia pracy zdalnie podczas kwarantanny pracownik zacznie wykazywać objawy choroby, powinien skontaktować się z lekarzem w celu wystawienia zwolnienia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby.

 

Potrzebujesz więcej informacji na ten temat? Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami kadrowo-płacowymi >>.  

 

mm

Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także

Skomentuj