Odpis ZFŚS na rok 2019

Do ustalenia odpisu na ZFŚS w 2019 r. przyjmowane będzie przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r. W związku z czym, odpis na ZFŚS w 2019 roku wyniesie 3.278,14 zł (w 2018 r. wynosił 3.161,77 zł – co oznacza wzrost o 116,37 zł r/r).

 

Obowiązkowe odpisy na ZFŚS w 2019 roku

Na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach (37,5%): 1229,30 zł.

Na jednego zatrudnionego wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach pomostowych (50%): 1639,07 zł.

Na jednego młodocianego:

  • w pierwszym roku nauki (5%): 163,91 zł,
  • w drugim roku nauki (6%): 196,69 zł,
  • w trzecim roku nauki (7%) 229,47 zł.

 

Przekonaj się w czym Twojej firmie mogą pomóc eksperci Grant Thornton >> 

 

Dobrowolne odpisy na ZFŚS w 2019 roku

Na każdą zatrudnioną osobę, która ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (6,25 %): 204,88 zł.

Na emeryta lub rencistę – byłego pracownika (6,25%): 204,88 zł.

Na każdą zatrudnioną osobę w przypadku utworzenia przez pracodawcę zakładowego żłobka lub klubu dziecięcego i przeznaczenia na ten cel 7,5% odpisu podstawowego: 245,86 zł.

 

Definicja ZFŚS

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to środki finansowe gromadzone przez pracodawcę na osobnym rachunku bankowym w celu wykorzystania ich na wsparcie socjalne uprawnionych do tego pracowników. Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, fundusz ten tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 tycznia danego roku:

  • co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
  • co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty – tworzą wówczas Fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest obligatoryjnie tworzony (bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników) przez pracodawców prowadzących działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć Fundusz do wysokości i na zasadach ogólnych określonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe.

 

Przeznaczenie gromadzonych środków

Należy pamiętać, iż niedopuszczalne jest wypłacanie przez pracodawcę funduszy wszystkim pracownikom w równej wysokości.

Fundusz Socjalny może być wykorzystany na przykład na:

  • świadczenie urlopowe czyli dofinansowanie wypoczynku pracownika lub jego dzieci,
  • zapomogę dla pracownika dotkniętego poważnym zdarzeniem losowym, chorującego na przewlekłe choroby, opiekującego się niepełnosprawnymi dziećmi, posiadającego wielodzietne rodziny lub samotnie wychowującego dzieci,
  • dofinansowanie świadczeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym lub kulturalno-oświatowym,
  • organizowanie paczek dla dzieci lub z okazji świąt,
  • od niedawna pieniądze z funduszu socjalnego można przeznaczyć również na dofinansowanie lub tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli.

Wysokość odpisu

Wysokość odpisu na ZFŚS może być dowolnie kształtowana przez układy zbiorowe lub regulaminy wynagradzania u pracodawców spoza sfery budżetowej, zatrudniających co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Pracodawcy, którzy należą do sfery budżetowej, dokonują odpisu na ZFŚS  w wysokości określonej w ustawie. Odpis ten jest utworzony z  corocznego odpisu podstawowego naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.

ZFŚS tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób. Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

 

Autorki: Ewa Cieślik oraz Iwona Baj

Zobacz także

Skomentuj