Dofinansowanie z FGŚP na rzecz ochrony miejsc pracy – doprecyzowanie zapisów w Tarczy 4.0

Uwaga pracodawcy! Tarcza 4.0 wprowadziła zmianę dotyczącą dofinansowania dla przedsiębiorców na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych!

 

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 weszła w życie 24 czerwca br.

 

Chcesz wiedzieć, z jakich rozwiązań mogą skorzystać przedsiębiorcy uratować miejsca pracy? Zajrzyj tutaj >> (klik).  

 

Art. 77 pkt 13 wprowadził zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w zakresie przyznania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (art. 15g):

  • świadczenie przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy, przypadających od miesiąca złożenia wniosku (tj. pomimo podpisania porozumienia pomiędzy pracodawcą i stroną społeczną, obowiązującego od 1 kwietnia br., jeżeli wniosek do właściwego WUP wpłynął w maju – dofinansowanie nie będzie przyznane za kwiecień);
  • rozliczenie przez wojewódzkie urzędy pracy przekazanych uprawnionym podmiotom świadczeń, następuje dwuetapowo, w drodze:
  • 1) wstępnej weryfikacji rozliczenia otrzymanych środków na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i dokumentacji, potwierdzającej wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem przekazanych świadczeń i środków; weryfikacja ta polega w szczególności na analizie kompletności złożonej dokumentacji, prawidłowości złożonych przez beneficjentów oświadczeń oraz weryfikacji kwot przekazanych i faktycznie wykorzystanych środków; weryfikacji dokonuje się w terminie 60 dni od daty upływu terminu do złożenia rozliczenia i dokumentacji potwierdzającej dane zawarte w rozliczeniu (terminu wynikającego z umowy zawartej przez uprawniony podmiot z dyrektorem wojewódzkiego urzędu pracy);
  • 2) końcowej weryfikacji pełnej dokumentacji, potwierdzającej wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem przekazanych świadczeń i środków, o których mowa w ust.1 i 2 oraz ostatecznego zatwierdzenia przekazanego rozliczenia otrzymanych środków na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, która może zostać dokonana w okresie 3 lat od daty upływu terminu do złożenia rozliczenia i dokumentacji potwierdzającej dane zawarte w rozliczeniu, wynikającego z umowy zawartej przez uprawniony podmiot z dyrektorem wojewódzkiego urzędu pracy.

 

Szukasz informacji z zakresu prawa pracy w kontekście pandemii koronawirusa? Kliknij:

Koronawirus – prawa pracodawców i pracowników

 

 Jednocześnie przypominamy, że od 23 maja 2020 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy. Przy składaniu korekty wniosku nie załącza się kopii porozumienia określającego warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, jak również wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń wypłaconych z FGŚP. W miejsce powyższych załączników składane są stosowne oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 par. 1 Kodeksu karnego. Powyższa zmiana nie zwalnia Pracodawcy od poprawnego zawarcia porozumienia oraz sporządzenia wykazu pracowników na dzień złożenia wniosku. Zarówno porozumienie, jak i wykaz pracowników na dzień złożenia wniosku, muszą spełniać wymogi art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi chorób zakaźnych.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów Grant Thornton >> 

 

 

Potrzebujesz wsparcia dla swojej firmy w tym trudnym czasie? 

Skorzystaj z pakietu szczepionkowego Grant Thornton >>.

Te usługi pomogą Tobie przetrwać kryzys >>.  

 

mm

Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także

Skomentuj