Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ponownie przedłużony - od 12 do 25 kwietnia br.!

W związku z trwającym lockdownem możliwość pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego została przedłużona na kolejne dwa tygodnie. Przypominamy komu i kiedy owo świadczenie przysługuje oraz kto ma prawo oczekiwać opieki nad dzieckiem ze strony stosownej placówki.

Rada Ministrów przyjęła 8 kwietnia 2021 r. w trybie obiegowym Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19, na podstawie którego uprawnione osoby będą mogły skorzystać z wspomnianego świadczenia na dotychczasowych zasadach w terminie od 12 do 25 kwietnia br. W Dzienniku Ustaw pojawiły się dwa rządowe rozporządzenia wydłużające prawo do tego zasiłku dla rodziców będących rolnikami oraz dla pozostałych (z wspomnianymi dokumentami można się zapoznać tutaj >> oraz tutaj >>).

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Rodzicom sprawującym osobistą opiekę nad dziećmi do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w następujących przypadkach:

 • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko;
 • otwarcia tych placówek, gdy nie mogą one zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii COVID-19;
 • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również rodzicom dzieci niepełnosprawnych w następujących przypadkach:

 • w sytuacji zamknięcia placówki opiekuńczo-wychowawczej z powodu Covid-19 (w przypadku dzieci: żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola czy szkoły do której uczęszcza dziecko, a w przypadku osób dorosłych: szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze);
 • względnie w przypadku otwarcia ww. placówek, jeśli nie mogą one zapewnić opieki (np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych), albo gdy niania lub dzienny opiekun nie mogą sprawować opieki z powodu COVID-19.

Uprawnionymi do otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego są ubezpieczeni rodzice lub opiekunowie dzieci:

 • w wieku do 16 lat, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,
 • w wieku do 18 lat, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • w wieku do 24 lat, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

a także rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnieni od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w ww. przypadkach.

 

UWAGA! Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli rodzic nie skorzysta z opieki zapewnionej przez placówkę wychowawczo-opiekuńczą (żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej i inną formę wychowania przedszkolnego lub przez szkołę) bądź przez opiekuna. Wspomniane świadczenie nie przysługuje, gdy drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

 

W jakich sytuacjach placówka ma obowiązek zapewnić dziecku opiekę?

Od 27/29 marca 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r. następujące placówki mają obowiązek zapewnienia opieki dzieciom uczęszczającym do klas I-III oraz młodszym (także posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego):

 • szkoły podstawowe,
 • przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i podmioty prowadzące inne formy wychowania przedszkolnego,
 • żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie,

jeżeli opiekunowie wspomnianych dzieci są:

 • zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze,
 • zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 • zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • zatrudnieni jako opiekunowie dzieci w wieku do lat 3,
 • zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizujących zadania na terenie tych jednostek.

Zajęcia organizowane są na wniosek rodziców.

 

Potrzebujesz więcej informacji na ten temat? Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami kadrowo-płacowymi >>.  

 

oprac. HZK za zus.pl

 

Zobacz także

Skomentuj