Jednorazowe odszkodowanie wskutek choroby zawodowej, w tym COVID-19, czy wypadku przy pracy!

Sprawdź ile możesz dostać jednorazowego odszkodowania z ZUS-u, jeśli wskutek zapadnięcia na chorobę zawodową w związku z wykonywaną pracą, doznasz stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu!

 

Schorzenie, które powstało w związku z wykonywaniem pracy w szkodliwych warunkach oraz jest uwzględnione w oficjalnym wykazie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1367) uznaje się za chorobę zawodową. Wykaz ten obejmuje kilkadziesiąt pozycji, w tym takie choroby, jak:

 • pylica płuc,
 • choroby zakaźne lub pasożytnicze – w tym COVID-19,
 • przewlekłe choroby narządu głosu,
 • choroby skóry.

 

 Stwierdzenie, że choroba ma charakter zawodowy w przypadku osoby aktualnie wykonującej daną pracę lub też po ustaniu jej zatrudnienia, staje się możliwe pod warunkiem, że objawy i przebieg choroby są odpowiednio udokumentowane.

 

Do kogo zgłosić wystąpienie choroby zawodowej?

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, w Polsce ewidencjonuje się informacje o ustalonych chorobach zawodowych w odpowiednim rejestrze. Powiatowy lub wojewódzki inspektor sanitarny w karcie stwierdzenia choroby zawodowej opisuje każdy taki przypadek, który następnie zostaje wprowadzony do Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych.

Natomiast przypuszczenie wystąpienia choroby zawodowej powinno się zgłosić do państwowego inspektora sanitarnego oraz właściwego okręgowego inspektora pracy. Zgłoszenia może dokonać lekarz lub lekarz dentysta, którzy w trakcie badania pacjenta ustalili takie podejrzenie; może to zrobić również pracodawca czy sam pracownik. Organy administracyjne po przeprowadzeniu postępowania na podstawie zebranej dokumentacji, wydadzą wówczas decyzję administracyjną dotyczącą stwierdzenia lub braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej.

 

COVID-19 chorobą zawodową nie tylko lekarzy czy lekarzy dentystów

Ministerstwo Zdrowia w kwietniu 2020 r. uznało COVID-19 za chorobę zakaźną, a tym samym za chorobę zawodową. Pierwotnie – choroba zakaźna wywołana wirusem SARSCoV-2 była akceptowana jako choroba zawodowa jedynie w zawodzie lekarza dentysty i lekarza.

Obecnie również w innych zawodach, niż podane wyżej, COVID-19 jest uznawany za chorobę zawodową, jednak tylko wówczas, gdy zachorowanie nastąpiło w warunkach narażenia zawodowego, tj. w środowisku pracy bądź w związku ze sposobem jej wykonywania.

 

Uszczerbek na zdrowiu wskutek choroby zawodowej? Możliwe odszkodowanie z ZUS-u! 

Pracownikowi, który w następstwie choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje jednorazowe odszkodowanie na podstawie art. 11 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Jednorazowe odszkodowanie wypłacane przez ZUS przypada poszkodowanemu, u którego w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej został orzeczony stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu. Natomiast w razie jego śmierci odszkodowanie to przysługuje jego rodzinie.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów Grant Thornton >> 

 

Jaka wysokość jednorazowego odszkodowania z ZUS-u po chorobie zawodowej?

Wysokość jednorazowego odszkodowania zmienia się, co roku i jest uzależniona od procentowego uszczerbku na zdrowiu, który został ustalony przez Lekarza Orzecznika lub Komisję Lekarską ZUS. Aktualnie za każdy procent przysługuje 1033 zł brutto.

Nowe wysokości brutto kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej obowiązujące od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. wynoszą:

 • 1033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • 1033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku, co najmniej o 10 punktów procentowych;
 • 18 086 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;
 • 18 086 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;
 • 93 014 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
 • 46 507 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, inny niż małżonek lub dziecko;
 • 93 014 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 18 086 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;
 • 93 014 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 18 086 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;
 • 18 086 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;
 • 46 507 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny, inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 18 086 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Od 1 kwietnia 2021 r. obowiązują nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Zostały one podane w obwieszczeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 19 lutego 2021 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. poz. 217).

 

 Jednorazowe odszkodowanie z ZUS-u – poza grupą pracowników etatowych – przysługuje również pozostałym osobom, które są objęte ubezpieczeniem wypadkowym i doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wypadku przy pracy lub wskutek choroby zawodowej. Do takich osób należą np. samozatrudnieni, czy też osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych, za które jest odprowadzana składka wypadkowa.

 

 

Specjalista ds. kadr i płac w Departamencie Outsourcingu. od 2017 związana z Grant Thornton. Absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji oraz Podyplomowego Studium Prawa Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Kurs Specjalisty ds. Kadr i Płac w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, dzięki czemu zajmuje się outsourcingową obsługą małych i średnich przedsiębiorstw. Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj