Opieka nad chorą partnerką/partnerem – możliwa jeżeli macie wspólne dziecko!

Rodzice dziecka, którzy żyją w nieformalnym związku, mogą ubiegać się o zasiłek opiekuńczy, aby sprawować opiekę nad sobą nawzajem w razie choroby.

 

Zasiłek opiekuńczy przysługuje bez okresu wyczekiwania osobie ubezpieczonej, która uzyskała zwolnienie lekarskie z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

  • dzieckiem, które nie ukończyło 8 lat w określonych przypadkach,
  • chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat,
  • dzieckiem niepełnosprawnym (tj. dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), które nie ukończyło 18 lat w określnych przypadkach,
  • chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które nie ukończyło 18 lat,
  • innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych?
Skorzystaj z outsourcingu płac i kadr w Grant Thornton >> 

 

Kiedy partner lub partnerka są uważani za członka rodziny?

Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa za członka rodziny uważa się również rodzica dziecka, jeżeli pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.

Zatem partner może skorzystać z zasiłku opiekuńczego z tytułu konieczności sprawowania opieki nad partnerką, gdy jest ona matką jego dziecka i razem mieszkają.

 

Jaki wymiar zasiłku opiekuńczego na chorego partnera/partnerkę?

Zasiłek opiekuńczy na tzw. innego chorego członka rodziny przysługuje nie dłużej niż przez okres 14 dni w roku kalendarzowym.

Aby z niego skorzystać, należy – oprócz standardowej dokumentacji (tj. zwolnienia lekarskiego, wypełnionego druku z15B) – dostarczyć również kopię aktu urodzenia dziecka.

 

Może zainteresujesz się także tym artykułem 👇

Planowane zmiany w zwolnieniach lekarskich i szersze uprawnienia ZUS od 2022 roku?

 

 

mm

Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także

Skomentuj