Pracownicy zawodów medycznych muszą się zaszczepić przeciw Covid-19, albo stracą pracę?

Resort zdrowia opublikował komunikat, w którym informuje kto, do kiedy oraz na jakiej podstawie powinien się zaszczepić przeciw Covid-19. Poniżej szczegóły.

 

Resort zdrowia 21 lutego br. wydał komunikat, w którym przypomina o prawnym obowiązku ciążącym na pracownikach zawodów medycznych do poddania się szczepieniu przeciw COVID-19. W przypadku niezaszczepionych przedstawicieli wspomnianych zawodów pracodawca może:

  • wprowadzić zmiany w organizacji pracy takiego pracownika
  • lub rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem, który nie poddał się takiemu szczepieniu.

 

Którzy medycy mają obowiązek zaszczepienia się przeciw Covid-19?

Zobowiązani do poddania się szczepieniu przeciw Covid-19 :

  • osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. z 2021 r. poz. 711, 1773 i 2120),
  • osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego,
  • oraz osoby zatrudnione i osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym.

Powyższy obowiązek stosuje się do osób, które nie mają przeciwwskazań do szczepienia w zakresie stanu ich zdrowia (zgodnie z w § 12a ust. 1 specustawy medycznej).

 

 Osoby wymienione w specustawie medycznej są zobowiązane do poddania się szczepieniu na COVID-19 w terminie maksymalnie do 1 marca 2022 r.

 

Jaka jest podstawa prawna obowiązku szczepienia w zawodach medycznych?

Ministerstwo zdrowia przypominając o obowiązku szczepień przeciw Covid-19 w zawodach medycznych powołuje się na „powszechnie obowiązujące przepisy prawa”, a dokładniej na rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 340), tj. wspomnianą wyżej tzw. specustawę medyczną.

Ponadto, „na podstawie art. 221 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.), pracodawca uprawniony jest do żądania podania mu przez pracownika danych osobowych innych niż określone w § 1 i 3 tej jednostki redakcyjnej Kodeksu pracy, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Zgodnie zaś z art. 221 § 5 zdanie pierwsze ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, udostępnienie pracodawcy danych osobowych pracownika następuje w formie oświadczenia składanego przez tę osobę.”

 

Kodeksowe przesłanki rozwiązania stosunku pracy

Jak podał resort zdrowia, „obowiązek poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 dla określonych (powyżej wskazanych) grup pracowników wynika z powszechnie obowiązującego przepisu prawa, a tym samym realizacja tego obowiązku stanowi przesłankę legalnego świadczenia przez tych pracowników pracy w normatywnie określonych miejscach (podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz aptekach ogólnodostępnych lub punktach aptecznych) pracodawca uprawniony jest do żądania złożenia przez pracownika zobowiązanego do poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 oświadczenia o spełnieniu tego obowiązku„.

 

Co, jeśli pracownik odmówi? Resort wyjaśnia, że „niezłożenie przez pracownika takiego oświadczenia albo złożenie oświadczenia o braku poddaniu się szczepieniu przeciwko COVID-19, skutkuje uznaniem, że osoba taka nie realizuje obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązującego przepisu prawa„.

Odmowa pracownika – na podstawie przepisów Kodeksu pracy – uprawnia pracodawcę do:

  • takiego zorganizowania pracy, by osoba niezaszczepiona wykonywała ją „w sposób nie stwarzający zagrożenia ewentualnego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 innych osób (innych pracowników lub osób, w odniesieniu do których prowadzona jest działalność pracodawcy)”
  • rozwiązania stosunku pracy z niezaszczepionym pracownikiem.

 

 Równocześnie resort uczula, że „działania, o których mowa powyżej, winny być podejmowane w taki sposób, by nie narazić pracodawcy na zarzut niedozwolonej dyskryminacji„.

 

oprac. za MZ

mm

Dyrektor Zarządzająca outsourcingiem rachunkowości, kadr i płac w Grant Thornton. Odpowiada za kształtowanie oferty, procedur oraz standardów świadczenia usług outsourcingowych. Podejmuje kluczowe decyzje w zakresie rozwoju biznesu oraz działań komunikacyjno-marketingowych. Związana jest z firmą od 2007 roku. Menedżer, z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich. Na bieżąco czuwa nad realizacją kilkuset kontraktów outsourcingowych, efektywnie kontrolując i zarządzając pracą kilkudziesięciu zespołów projektowych. Monika Smulewicz jest ekspertem w dziedzinie kadrowo-płacowej, z bogatym doświadczeniem szkoleniowym, doradczym i zamiłowaniem trenerskim. Wykładowca liczących się uczelni wyższych. Ceniona prelegentka konferencji i kongresów. Autorka specjalistycznych publikacji, aktywnie współpracująca z branżowymi mediami. Jej misją zawodową jest „dzielenie się wiedzą specjalistyczną w celu podniesienia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwa na rzecz pracowników.”

Zobacz także

Skomentuj