Upominki świąteczne dla pracowników - finansowanie i sposób rozliczania

Okres Świąt Bożego Narodzenia zbliża się wielkimi krokami a wraz z nim możliwość otrzymania od pracodawcy dodatkowego wsparcia finansowego bądź materialnego. Tego rodzaju bonusy mogą być finansowane przez pracodawcę z różnych źródeł np. ze środków obrotowych lub pochodzących z funduszu ZFŚS. Finansowanie tego rodzaju działań z rachunku firmowego jest mniej problematyczne i nie wymaga spełniania przez osoby obdarowane dodatkowych kryteriów. W przypadku wykorzystania na ten cel środków socjalnych pracodawca ma obowiązek każdorazowo przeanalizować sytuację materialną osób będących uprawnionymi do korzystania z funduszu.  

Fundusz socjalny jako źródło finansowania

Zasady wydatkowania środków pochodzących z ZFŚS reguluje regulamin funduszu, zgodny z ustawą o ZFŚS. Środki funduszu pracodawca przekazuje przeważnie na finansowanie wsparcia zarówno pieniężnego, jaki i rzeczowego (zapomogi, bony towarowe, paczki, karty przedpłacone), którego wartość można zróżnicować ze względu na kryterium socjalne (art.8 ust.1 ustawy o ZFŚS). Oznacza to, że środki ZFŚS nie powinny być przyznawane według zasady „wszystkim po równo” tylko kierowane przede wszystkim do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 23 października 2008 r., II PK 74/08, OSNP 2010/7-8/88) działalność socjalna nie ogranicza się wyłącznie do usług i świadczeń ulgowych (art.2 pkt 1 ustawy ZFŚS). Kryterium socjalnego wśród osób uprawnionych do korzystania z funduszu nie trzeba stosować w odniesieniu do działalności rekreacyjno-wypoczynkowej, jak np. piknik, wycieczka, spotkanie okolicznościowe, w którym uczestniczą wszyscy pracownicy.

Regulamin funduszu socjalnego, chcąc być zgodnym z ustawą o ZFŚS powinien zawierać zapisy dotyczące obu rodzajów świadczeń, tj. ulgowe – wg kryterium socjalnego oraz nieulgowe, w tej samej wysokości do wszystkich. Jednak mimo zapisów i wyroków SN, ZUS często podczas kontroli kwestionuje zasadność finansowania świadczeń bez zastosowania kryterium socjalnego i nakazuję zapłatę zaległych składek.

Środki obrotowe jako źródło finansowania

Większą swobodę w przyznawaniu świadczeń (premie, bony, upominki) oraz korzystaniu z usług (przyjęcia okolicznościowe) posiadają pracodawcy wykorzystujący na ten cel bieżące środki firmy.

Wspieramy dynamiczne przedsiębiorstwa w obszarze kadr i płac >> Poznaj nas >> 

Spotkanie świąteczne a przychód

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 lipca 2014 r. (K 7/13) uznał, że pracownicy lub osoby zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy, uczestniczące w świątecznym przyjęciu zorganizowanym przez pracodawcę, nie osiągają przychodu z nieodpłatnego świadczenia, od którego istnieje obowiązek zapłaty podatku i składek ZUS.

 

Opodatkowanie świadczeń

Świadczenia finansowane z funduszu socjalnego i funduszy związków zawodowych posiadają limit zwolnienia z podatku w wysokości 1.000 zł. Skorzystanie ze zwolnienia jest możliwe, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: świadczenie ma charakter rzeczowy lub pieniężny; świadczenie ma związek z finansowaniem działalności socjalnej określonej w przepisach ZFŚS; źródłem finansowania świadczenie są w całości środki ZFŚS lub funduszy związków zawodowych; wartość przekazanych świadczeń nie przekracza w roku podatkowym kwoty 1.000 zł.

Do limitu kwoty zwolnionej z PDOF wliczane są świadczenia w całości finansowane ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych albo częściowo z funduszu, a pozostałą część pokrywa pracownik –współfinansowanie fundusz i pracownik. W sytuacji kiedy usługi czy świadczenia będą finansowane z rożnych źródeł np. fundusz ZFŚS i środki obrotowe wówczas niemożliwe jest zastosowanie z zwolnienia z podatku, cała wartość podlega opodatkowaniu.

W sytuacji sfinansowania świadczeń świątecznych ze środków obrotowych lub innych funduszy niż ZFŚS albo niezastosowanie przez pracodawcę kryteriów socjalnych przy przyznawaniu świadczeń ulgowych z ZFŚS, pełna ich wartość stanowi przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu. Takie świadczenia należy doliczyć do przychodu i pobrać zaliczkę na zasadach ogólnych.

Opodatkowaniu w pełnej wartości, bez żadnych ograniczeń, podlega: wartość bonów, talonów, kart podarunkowych tzw. elektroniczne bony czy kuponów biletowych, bez względu na źródło finansowania (art. 21 ust.1 pkt 67 ustawy o PDOF).

 

Oskładkowanie świadczeń

ZUS konsekwentnie stoi na stanowisku, że wyłączone z oskładkowania są świadczenia, usługi finansowane z ZFŚS i rozdysponowane wśród uprawnionych pracowników z zastosowaniem kryterium socjalnego. Nie ma w tym zakresie żadnych limitów, liczy się jedynie źródło finansowania i prawidłowe przekazanie (zgodne z ustawą o ZFŚS).

Świadczenia finansowane ze środków obrotowych, stanowiące przychód ze stosunku pracy, powinny zostać doliczone do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

 

Podstawa prawna:

  • 9, art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 38, pkt 67, art. 32, art. 41 ust. 1, art.42 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych- j.t. Dz.U. z 2018 r. poz.1509; ost.zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1693
  • 1, §2 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1949
  • 2 pkt. 1, pkt. 5, art. 8 ust.1 i ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych- j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.1316; ost. zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
  • 6 ust. 1 pkt 1, pkt 4, art. 18 ust. 1, ust. 3, art. 19 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych- j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1778; ost. zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
  • 81 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych- j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510; ost. zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1925

 

Zobacz także

Skomentuj