Tylko do 28 lutego przedsiębiorcy z wybranych branż mogą wnioskować o dofinansowanie do wynagrodzeń!

Koronawirusowa specustawa umożliwia wnioskowanie o dofinansowanie do wynagrodzeń w przypadku wybranych branż jedynie do końca lutego 2021 roku. Chętnym zostało zaledwie kilka dni!

 

Przypominamy, że na mocy art. 15gga specustawy, przedsiębiorcy (w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo przedsiębiorców) prowadzący działalność w określonych sektorach mogą wnioskować o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy z FGŚP (tj. na dofinansowanie wynagrodzeń zatrudnionych osób zgodnie z art. 15g ust. 4 wspomnianej specustawy). Świadczenie to obowiązuje od 19 grudnia 2020 roku.

 

Które branże mogą wnioskować o wsparcie na ochronę miejsc pracy tylko do 28 lutego?

Z dofinansowania do wynagrodzeń dla pracowników, w przypadku którego wnioski są przyjmowane do 28 lutego 2021 roku, mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy na 30 września 2020 roku prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną następującymi numerami PKD 2007 jako rodzaj przeważającej działalności: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z (ocena spełnienia tego warunku jest dokonywana na podstawie informacji widniejących w rejestrze REGON na 30 września 2020 r.).

 

Potrzebujesz więcej informacji na ten temat? Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami kadrowo-płacowymi >>.  

 

Kryteria przyznania branżowego dofinansowania do wynagrodzeń z FGŚP

Kluczowym warunkiem, jaki muszą spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, jest spadek przychodów (w rozumieniu przepisów podatkowych) z prowadzonej działalności o 40% wskutek pandemii koronawirusa, mierzony w porównaniu do jednego z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku wobec przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.
Ponadto przedsiębiorcy chcący uzyskać rzeczone wsparcie nie powinni zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FGŚP, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 roku (poza sytuacjami, gdy przedsiębiorca ma stosowne porozumienie z ZUS, bądź posiada zgodę urzędu skarbowego na spłatę zadłużenia w ratach – i regularnie je uiszcza lub gdy korzysta z odroczenia terminu płatności).
Wreszcie przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie na ochronę miejsc pracy nie powinni znajdować się w stanie upadłości ani spełniać przesłanek do jej ogłoszenia (wg art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z 28 lutego 2003 r., tj. Prawo upadłościowe – Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 ze zm.); nie może być wobec nich także prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.
oprac. HZK za Gofin.pl

mm

Specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj