Tylko do 30 czerwca można wnioskować o dofinasowanie do wynagrodzeń pracowników!

Pracodawcom zostały ostatnie dni na składanie wniosków do Wojewódzkich Urzędów Pracy o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z Tarczy branżowej. Przypominamy kluczowe informacje.

 

Wnioski o przyznanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników w ramach tzw. Tarczy branżowej można było składać od 26 kwietnia. Ostateczny termin wnioskowania o tę formę pomocy upływa już 30 czerwca.

Aby otrzymać wsparcie należy się zgłosić do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Obowiązuje wyłącznie forma elektroniczna – trzeba użyć formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów Grant Thornton >> 

 

Kto może liczyć na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Tarczy branżowej?

Od 26 kwietnia 2021 roku o wsparcie mogli wnioskować przedsiębiorcy:

 • którzy na dzień 31 marca 2021 roku prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, następującymi kodami: 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.02.Z, 96.04.Z, 96.09.Z.
 • których przychód z działalności gospodarczej (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy – w następstwie wystąpienia pandemii koronawirusa – o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w jednym z następujących okresów (wybranym przez przedsiębiorcę):
  • w miesiącu poprzednim,
  • w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
  • w lutym 2020 roku,
  • we wrześniu 2020 roku;
 • którzy do końca 3. kwartału 2019 roku terminowo uregulowali zobowiązania podatkowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy; wyjątkiem jest sytuacja, gdy firma ma umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności;
 • którzy nie spełniają przesłanek do ogłoszenia upadłości;
 • wobec których nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

 

Uwaga! Żeby uzyskać wsparcie, wskazany kod PKD musi być kodem przeważającej działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy. Do oceny czy przedsiębiorca spełnia ten warunek służą dane zawarte w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 roku. Jeśli przedsiębiorca zmienił kod PKD przeważającej działalności w CEIDG lub KRS na kod PKD uprawniający do uzyskania pomocy po 31 marca 2021 roku, nawet jeśli wskazał wsteczną datę obowiązywania tej zmiany, to nie spełni warunku prowadzenia działalności z określonym kodem PKD na dzień 31 marca 2021 roku. W tym przypadku liczą się wyłącznie zmiany zgłoszone nie później niż do 31 marca 2021 roku.

 

Swój kod PKD można sprawdzić w wyszukiwarce kodów na Biznes.gov.pl >> 

 

Na które stanowiska pracy można uzyskać dofinansowanie i w jakiej wysokości?

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników wynosi miesięcznie 2000 zł w przypadku jednego pracownika – z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Można je otrzymać na łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, które przypadają od miesiąca złożenia wniosku (w miesięcznych transzach).

 

UWAGA! Dofinansowanie nie przysługuje za miesiące, w których przedsiębiorca korzysta z innej pomocy obejmującej dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w związku z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom pandemii.

 

Kiedy nie można otrzymać dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z Tarczy branżowej?

Wspomniane dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników:

 • których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) obowiązującego na dzień złożenia wniosku;
 • zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

WAŻNE! Przedsiębiorca, który otrzymał dofinansowanie do wynagrodzenia danego pracownika, nie może mu wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących owego pracownika – przez okres objęty dofinansowaniem.

 

Pracownik, to – zgodnie z obowiązującymi regulacjami – osoba fizyczna, która pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy, w tym:

 • zatrudniona na podstawie umowy o pracę nakładczą,
 • zatrudniona na podstawie umowy cywilno-prawnej, np. umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
 • wykonujących pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu.

 

oprac. HZK za biznes.gov.pl; współpraca Marta Koczerska

Zobacz także

Skomentuj