Jednoczesne potrącenie z wynagrodzenia i zasiłku

Jak naliczyć równoczesne potrącenie z wynagrodzenia oraz zasiłku chorobowego przy zajęciach alimentacyjnych i niealimentacyjnych? Sprawdź na przykładach!

 

W pierwszej publikacji poświęconej potrąceniom z zasiłków omówiliśmy zasady potrąceń, granice potrąceń i kwoty wolne oraz ich wysokość w 2021 roku – szczegóły tutaj >> Jak ustalić potrącenia z zasiłków w 2021 roku? << W bieżącej publikacji skupimy się na jednoczesnych potrąceniach z wynagrodzenia i zasiłku – na przykładach.

 WAŻNE! Pracodawca ma obowiązek ustalić odrębnie kwoty podlegające potrąceniu w stosunku do pracownika, którego wynagrodzenie należy zająć, jeśli: (a) w danym miesiącu jednocześnie uzyskiwał przychody z tytułu wynagrodzenia za pracę i otrzymywał zasiłek chorobowy; (b) w danym miesiącu pracownik otrzymywał jednocześnie wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy.

 

Przykład 1

Pracodawca dokonuje potrąceń z wynagrodzenia pracownika na podstawie zajęcia komorniczego z tytułu należności niealimentacyjnych. Pracownik (powyżej 26 r.ż.) ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodów oraz złożył PIT-2 (nie przystąpił do PPK). W kwietniu 2021 r. pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe w wysokości 1560 zł netto oraz zasiłek chorobowy za 13 dni w kwocie 782,60 zł netto (890,60 brutto).

 1. W pierwszej kolejności należy ustalić potrącenie z wynagrodzenia chorobowego.

Potrąceniu może podlegać maksymalnie połowa wynagrodzenia chorobowego netto pracownika, tj. 780 zł. Musimy jednak sprawdzić, czy po ustaleniu kwoty wolnej od potrąceń będzie możliwe dokonanie potrącenia. Gdy potrącenie jest dokonywane na podstawie tytułu wykonawczego z tytułu należności niealimentacyjnych, kwotą wolną od potrąceń jest minimalne wynagrodzenie w wysokości przysługującej pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i ewentualnej wpłaty na PPK. W przypadku tego pracownika jest to kwota 2061,67 zł. Po uwzględnieniu kwoty wolnej okazuje się, że pracodawca nie może potrącić żadnej kwoty z wynagrodzenia chorobowego, gdyż jest ono niższe od kwoty wolnej (1560 zł < 2061,67 zł).

 1. W drugiej kolejności ustalamy potrącenie z zasiłku chorobowego.

W przypadku egzekucji na zaspokojenie należności innych niż alimentacyjne można potrącić nie więcej niż 25% kwoty zasiłku.

 • Maksymalna kwota potrącenia: 890,60 zł x 25% = 222,65 zł
 • Kwota wolna: 916,07 zł (kwota wolna przy egzekwowaniu innych należności niż alimentacyjne): 30 dni = 30,54 zł x 13 dni (liczba dni, za które przysługiwał zasiłek chorobowy) = 397,02 zł
 • Po odliczeniu od zasiłku netto (782,60 zł) kwoty wolnej od potrąceń (397,02) pozostaje kwota 385,58 zł – czyli wyższa, niż graniczna. Potrącenie należy ustalić na poziomie 222,65 zł.

W kwietniu 2021 pracownik otrzymał:

 • Wynagrodzenie chorobowe w wysokości 1560 zł netto
 • Zasiłek chorobowy w wysokości 559,95 zł (782,60 zł -222,65 zł)

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie prowadzenia kadr i płac?
Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton >>

 

Przykład 2

Pracodawca otrzymał dwa zajęcia wynagrodzenia pracownika. Jedno na pokrycie alimentacyjne 1.200 zł, natomiast drugie niealimentacyjne – rata pożyczki z ZFŚS na kwotę 1.000 miesięcznie. Pracownik przez cały czerwiec przebywał na zwolnieniu lekarskim i otrzymał z tego tytułu zasiłek chorobowy (80%) w wysokości 3.200 zł brutto. Pracownik złożył PIT-2.

Krok 1.

Obliczamy wysokość zasiłku netto:

 • Zaliczka na podatek dochodowy: 3.200 zł x 17%-43,76 zł = 500 zł (po zaokrągleniu)
 • Netto: 3.200 zł – 500 zł = 2.700 zł

Krok 2.

Dopuszczalna granica potrąceń z uwagi na zbieg egzekucji:

 • 200 zł x 60% = 1.920 zł

Krok 3.

Kwota egzekucji należności niealimentacyjnej:

 • Dopuszczalna granica potrąceń: 3.200 zł x 25% = 800 zł
 • Kwota możliwa do potrącenia po uwzględnieniu dopuszczalnej granicy potrąceń i egzekucji alimentacyjnej: 1.920 zł – 1200 zł (wysokość alimentów)=720 zł. Kwota ta nie zaspokaja w pełni całej raty kredytu tj. 1.000 zł

Krok 4.

Wysokość zasiłku chorobowego do wypłaty po uwzględnieniu kwot do potrącenia:

 • 700 zł – 1200 zł – 720 zł=780 zł; kwota ta jest niższa kwoty wolnej od potraceń, tj. 916,07 zł. Pracodawca może zatem potrącić maksymalną kwotę 583,93 zł

Ostateczna kwota zasiłku netto wynosi 916,07, tj. 2.700 zł – 1.200 zł – 583,93 zł.

 

Starszy specjalista ds. kadr i płac, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj