Niebawem zmiany w zakazie konkurencji! Czy od 1 sierpnia pracownicy zyskają prawo do równoległego zatrudnienia?

Zgodnie z najnowszymi, projektowanymi regulacjami nowelizowanego właśnie Kodeksu pracy, pracownik będzie miał prawo do jednoczesnego zatrudnienia lub wykonywania pracy na innej podstawie u innego pracodawcy. Jednak to nie koniec tzw. zakazu konkurencji w umowach.

 

W obecnym kształcie prawnym przepis art. 10 KP wskazuje, że „Każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Nikomu, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie, nie można zabronić wykonywania zawodu”. Artykuł ten jednak wprost nie zakazuje pracodawcom zabraniania pracownikom podejmowania innej pracy.

Zgodnie z projektowaną, nową regulacją w ramach Kodeksu pracy, zagadnienie to ma zostać doprecyzowane. Ustawodawca planuje wprowadzenie po art. 26 art. 261 w brzmieniu:
„§ 1. Pracodawca nie może zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą lub jednoczesnego pozostawania w stosunku prawnym będącym podstawą świadczenia pracy innym niż stosunek pracy”.

UWAGA! § 2. przepisu § 1 nie stosuje się:
1) w przypadku określonym w art. 1011 § 1;
2) jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej.

Wzmocnienie pozycji pracownika

Zmiana to oznacza w praktyce, że pracodawca nie będzie mógł zabronić pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą lub wykonywania pracy na innej podstawie poza ustalonym harmonogramem czasu pracy. Krajowe przepisy wprowadzą zatem wyraźną podstawę, na którą pracownik będzie się mógł powołać w przypadku ewentualnego sporu z pracodawcą.

Co więcej, nowelizowane przepisy zakładają, że pracodawca nie będzie mógł również niekorzystnie traktować pracownika z powodu podjęcia przez niego innej pracy zarobkowej. Podjęcie innej pracy zarobkowej nie będzie mogło być również podstawą wypowiedzenia takiemu pracownikowi umowy o pracę.

 

Zakaz konkurencji wg nowelizowanego Kodeksu pracy

Zgodnie z nową regulacją niezgodne z prawem będzie stosowanie w umowie o pracę zapisów zabraniających pracownikowi podjęcia innej pracy zarobkowej, z jednym wyjątkiem. Odstępstwem od tej reguły będzie podpisanie z pracownikiem odrębnej umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy.

 

 UWAGA!!! Projektowane zmiany w ww. zakresie powinny wejść w życie 1 sierpnia 2022 roku, jednak najnowsze stanowisko wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji z 19 lipca br. wskazuje, że dotrzymanie tego terminu „jest zasadniczo niemożliwe do utrzymania”.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń kadrowo-płacowych? Sprawdź >> outsourcing kadrowo-płacowy Grant Thornton <<

 


 

Chcesz wiedzieć wszystko o zmianach w Kodeksie pracy zaplanowanych na bieżący rok? Większość z nich powinna wejść w życie od 1 sierpnia 2022 (te wynikające z dyrektywy nr 2019/1152) lub 2 sierpnia 2022 (te wynikające z dyrektywy work-life balance), jednak zważywszy na bieżący postęp prac terminy te nie zostaną dochowane. Ponadto ustawodawca na rok 2022 zaplanował także nowelizację Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości pracowników. Zapoznaj się z naszym cyklem publikacji na temat zmian w Kodeksie pracy 2022. W jego ramach ukazały/ukażą się:

 

 1. Umowa o pracę na okres próbny – ważne zmiany nie od 1 sierpnia!
 2. Od 1 sierpnia pracodawcy powinni uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony?
 3. Ochrona przed niekorzystnym traktowaniem w zatrudnieniu w związku z korzystaniem z uprawnień pracowniczych
 4. Niebawem zmiany w zakazie konkurencji! Czy od 1 sierpnia pracownicy zyskają prawo do równoległego zatrudnienia?
 5. Dodatkowe obowiązki informacyjne pracodawców – wkrótce więcej w umowach o warunkach zatrudnienia
 6. Nowe prawo pracowników: będą mogli wnioskować o bezpieczniejsze warunki pracy
 7. Przerwy w pracy po zmianach w Kodeksie pracy z 2022 roku
 8. Wkrótce nowe zwolnienie od pracy: z powodu działania siły wyższej
 9. Od sierpnia 2022 szersze uprawnienia rodziców dzieci do lat 8?
 10. Zmiany w urlopach i zasiłkach związanych z rodzicielstwem – nowelizacja Kodeksu pracy 2022
 11. Szersza ochrona przed zwolnieniem dla pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem – nowelizacja Kodeksu pracy 2022!
 12. Mniej czasu na wykorzystanie urlopu ojcowskiego po nowelizacji Kodeksu pracy 2022
 13. Urlop opiekuńczy wg nowych zasad po nowelizacji Kodeksu pracy 2022
 14. Zmiany w katalogu wykroczeń przeciw prawom pracownika wskutek nowelizacji Kodeksu pracy 2022
 15. Kontrola trzeźwości pracowników – planowane zmiany w Kodeksie pracy
 16. Praca zdalna – planowane zmiany w Kodeksie pracy

Zobacz także