Ustawa dotycząca OIPE została podpisana przez Prezydenta – jak się zmieni oszczędzanie na emeryturę w Polsce?

Co to jest ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny, czyli OIPE? Kiedy nowe przepisy wejdą w życie i jakie są ich kluczowe założenia?

 

Wydłużanie średniej długości życia przy jednoczesnym spadku przyrostu naturalnego powoduje, że średnia wysokość państwowego świadczenia po przejściu na emeryturę może okazać się niewystarczająca na bieżące utrzymanie. OIPE, czyli nowy ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny, ma zapewnić obywatelom UE nowe możliwości oszczędzania na emeryturę, a jednocześnie zwiększyć konkurencję wśród podmiotów oferujących programy emerytalne. Ma to przynieść korzyść oszczędzającym, doprowadzając do obniżenia cen obrotu instrumentami finansowymi, przy jednoczesnym wzroście jakości świadczonych usług. Dodatkowo maksymalna opłata za zarządzanie nie ma przekroczyć stawki 1% w skali roku.

 

OIPE w Polsce

W związku z wydaniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1238 w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego, konieczne było dostosowanie polskiego systemu prawnego do wdrożenia unijnych regulacji. Ustawa z 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym została podpisana przez prezydenta 21 sierpnia br.

Przyjęta ustawa określa m.in. zasady gromadzenia oszczędności na kontach OIPE, warunki dokonywania wpłat i wypłat, w tym także wypłat transferowych.

 

Jak będzie działać OIPE nad Wisłą?

Możliwość oszczędzania będą miały osoby fizyczne już od 15 roku życia. Górną granicą jest natomiast wiek 55 lat, po przekroczeniu którego zawarcie umowy o prowadzenie OIPE nie będzie już możliwe.

Zgodnie z ustawą dostawcami usług mogą być zakłady ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, banki krajowe oraz firmy inwestycyjne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Pojawiła się już na rynku pierwsza instytucja finansowa oferująca OIPE, więc można domniemywać, że dołączanie nowego produktu do swoich usług przez konkurencyjne firmy w tej branży to tylko kwestia czasu.

 

Wpłaty i wypłaty w OIPE

Wpłaty w roku kalendarzowym będą dokonywane na krajowe subkonta, ale z możliwością dalszego oszczędzania w przypadku zmiany miejsca zamieszkania na terenie UE. Dodatkowo zwolnione będą z podatku do wysokości trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Po przekroczeniu tego progu instytucja finansowa będzie zobowiązana do zwrotu nadwyżki oszczędzającemu.

Wypłata zgromadzonych środków nastąpi na wniosek oszczędzającego lub osoby uprawnionej w przypadku jego śmierci. Pieniądze mogą zostać wypłacone przez oszczędzającego po osiągnięciu wieku 60 lat oraz z wieku 55 lat, ale przy spełnieniu dodatkowych warunków, w tym nabyciu uprawnień emerytalnych. W przypadku otwarcia likwidacji, ogłoszenia upadłości dostawcy czy wydania przez organ nadzoru decyzji uniemożliwiającej dalsze świadczenie usług, zgromadzone środki mogą zostać przekazane do innego dostawcy lub zwrócone oszczędzającemu, jako składnik majątku prywatnego lub wspólnego – w przypadku małżeństw.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? >> Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton <<

 

mm

Specjalista ds. księgowości z wieloletnim doświadczeniem także kadrowo-płacowym w obsłudze firm różnych branż i wielkości. Z Departamentem Outsourcingu Grant Thornton związana od 2022 roku.

Zobacz także