Umowa o pracę lub jej pisemne potwierdzenie jeszcze przed dopuszczeniem do pracy

Business handshakeZ pozoru niewielka zmiana skutkować będzie w praktyce znacząco większą niż do tej pory skutecznością kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie legalności zatrudnienia. Wystarczy, że inspektorzy porównają liczbę pracowników obecnych w zakładzie z liczbą zawartych umów, by ujawnić fakt nieprawidłowości w zatrudnieniu. Do tej pory bowiem obowiązywały przepisy mówiące o pisemnym potwierdzeniu ustaleń przez pracodawcę najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika. Pole do nadużyć było zatem ogromne. Kiedy do zakładu zawitali inspektorzy PIP pracodawca i zatrudniony bez umowy pracownik zgodnie oświadczali, że jest to pierwszy dzień pracy tego pracownika i właściwe dokumenty są dopiero przygotowywane. Takie praktyki określano umownie syndromem pierwszej dniówki. Przepisy w takim brzemieniu utrzymywały status quo i wręcz sprzyjały patologiom na rynku pracy. Przedsiębiorcy zatrudniający legalnie pracowników, odprowadzający wszystkie należne daniny, przegrywali konkurencję z tymi nieuczciwymi działającymi w szarej strefie i zatrudniającymi ludzi na czarno.

Z danych PIP za 2014 r. wynika, że nielegalne zatrudnienie stwierdzono w 18% kontrolowanych firm. Nieprawidłowości dotyczyły przeszło 10 tys. pracowników objętych kontrolą. Jeśli zestawimy to z faktem, że w Polsce jeden inspektor pracy przypada na ponad 1 tys. firm, obraz szarej strefy wydaje się bardziej groźny. Sytuacja szczególnie mocno dotyczy niektórych branż, jak budownictwo, transport, gospodarka magazynowa, usługi gastronomiczne i hotelarskie.

Parlamentarzyści zgodzili się, że od 1 września 2016 r. pracownik, podobnie jak ma to miejsce w przypadku badań lekarskich, nie może zostać dopuszczony do pracy bez zawartej pisemnie umowy lub potwierdzenia warunków pracy. Jeśli kontrola stwierdzi nieprawidłowości nałoży kary na pracodawcę, który nie dopilnował swoich obowiązków. Widełki mandatów i sądowych grzywien są dosyć szerokie od 1 do nawet 30 tys. zł.

Więcej informacji o umowach o pracę znajdą Państwo >>TUTAJ<<

 

Wojciech Chromik
Manager

Zobacz także

Skomentuj