Łączenie pracy z urlopem rodzicielskim

Jesteś na urlopie rodzicielskim, ale chodzi ci po głowie powrót do zawodu? Zastanawiasz się jak w praktyce wygląda łączenie pracy z urlopem? Jakie dostaniesz wynagrodzenie, o ile wydłuży się urlop przy ½ czy ¼ etatu? Ratujemy odpowiedzią oraz przykładami!

 

Na pytanie o możliwość równoczesnego wykonywania zawodu i korzystania z uprawnień rodzicielskich odpowiada wprost Kodeks pracy w art. 1821e par. 1: „Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy.”

 

Co zrobić, żeby skorzystać z tej możliwości?

Aby skorzystać z tego uprawnienia należy złożyć pisemny wniosek w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Odmowa pracodawcy od tego wniosku jest wyjątkiem. Może nastąpić ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. Przyczyna tej odmowy powinna być przekazana pracownikowi w formie pisemnej (1821e par. 2 k.p)

 

Potrzebujesz wsparcia dotyczącego naliczania wynagrodzeń pracownikom przebywającym na urlopie rodzicielskim lub konsultacji w innym zakresie kadrowo-płacowym? Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów – znajdziesz ich tutaj >> 

 

Jak będzie wyglądało moje wynagrodzenie?

Jeśli zdecydujesz się na połączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u Twojego pracodawcy (udzielającego tego urlopu), wysokość Twojego zasiłku macierzyńskiego ulegnie pomniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru pracy, na jaki się zdecydujesz (tj. w jakim będziesz wykonywać pracę podczas trwania tego urlopu).

 

Czy mój urlop rodzicielski się wydłuży?

W przypadku łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą, wymiar tego urlopu wydłuża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy podjętej przez pracownika (tj. wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części).

Jeśli zamierzasz łączyć korzystanie z części urlopu rodzicielskiego, która powstała w wyniku proporcjonalnego wydłużenia tego urlopu z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar tej części urlopu oblicza się następująco:

dzielimy długość części urlopu, jaka powstała w wyniku proporcjonalnego wydłużenia przez różnicę liczby 1 i wymiaru czasu pracy, w jakim zamierzasz łączyć korzystanie z tej części urlopu z wykonywaniem pracy.

 

Czy mogę pracować w nadgodzinach?

Możesz zgodzić się na pracę w godzinach nadliczbowych, mimo sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia 4. roku życia, zgodnie z art. 178 par. 2 Kodeksu pracy. Jednak musisz pamiętać, że nadgodziny te nie mogą występować w czasie korzystania z urlopu rodzicielskiego, jaki został przez Ciebie wykazany we wniosku. Czyli – łącząc pracę z urlopem rodzicielskim nie ma mowy o nadgodzinach.

 

Co z moim urlopem wypoczynkowym?

Wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tej osoby, biorąc za podstawę wymiar urlopu przysługujący jej ze względu na tzw. urlopowy staż pracy (art. 154 § 2 k.p.). Jednak wniosek pracownicy o dopuszczenie jej do pracy w wymiarze połowy pełnego wymiaru czasu pracy jest nie tyle wnioskiem o obniżenie etatu, co o połączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego z pracą. Inaczej mówiąc – w ramach dotychczasowego pełnego etatu pracownica będzie pracować, np. na 1/2 etatu, a w pozostałym zakresie będzie na urlopie rodzicielskim. Skutkuje to utrzymaniem niezmienionego wymiaru urlopu wypoczynkowego.

 

Przykład 1

Pracownica zaaplikowała o urlop macierzyński od 16.09.2019 roku do 02.02.2019 (20 tygodni), następnie o urlop rodzicielski od 03.02.2019. Dnia 22.06.2019 zakończyła urlop rodzicielski (po łącznie 40 tygodniach), od dnia 23.06.2019 chce połączyć ten urlop z pracą.

Praca na 1/2 etatu od 23.06.2019 łączona razem z urlopem rodzicielskim wydłuży urlop o dodatkowych 6 tygodni. Czyli przez 12 tygodni pracownica będzie łączyła pracę na ½ etatu i urlop rodzicielski, a przez kolejnych 6 tygodni będzie miała prawo do pełnego urlopu rodzicielskiego (bez łączenia z pracą).

12 tyg. + 6 tyg. = 18 tygodni x 7 dni = 126 dni.

Natomiast jeżeli pracownica zamierza łączyć również korzystanie z wydłużonej części urlopu rodzicielskiego (6 tygodni) z wykonywaniem pracy również na ½ etatu, urlop ten ulegnie kolejnemu wydłużeniu do 12 tygodni, tj. 84 dni.

Podsumowując:

Pracownica łączy urlop z pracą na ½ etatu – wtedy trwa on do 26.10.2019 r.

Pracownik łączy urlop z pracą na ½ etatu i wydłużoną cześć urlopu również łączy z pracą, wtedy trwa on do 07.12.2019 r.

Obowiązuje przy tym maksymalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego do 64 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka podczas jednego porodu.

Wartość zasiłku ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Zasiłek dzienny brutto 60%  = 89,10 zł.

Przy pracy na ½ etatu dzienna wartość brutto zasiłku równa będzie kwocie 44,55 zł, a za każdy dzień pracy pracownica otrzyma wynagrodzenie w wysokości połowy dniówki (wynagrodzenie zasadnicze podzielone przez liczbę dni roboczych w danym miesiącu i pomnożone przez ½ etatu).

 

Przykład 2.

Pracownica urodziła jedno dziecko. Ma prawo do 32 tygodni urlopu rodzicielskiego. W tym czasie chce pracować na ¼ etatu. W związku z tym jej urlop rodzicielski byłby dłuższy o 8 tygodni: 32 tygodnie x ¼ = 8 tygodni.

Jednak pracownica chce pracować na ¼ etatu również podczas tych 8 tygodni przedłużonego urlopu. W związku z tym przysługujące jej przedłużenie urlopu rodzicielskiego należy obliczyć następująco:

8 tygodni : (1 – ¼) = 8 tygodni : 0,75 = 10,66 tygodnia.

W przypadku gdy część urlopu rodzicielskiego powstała w wyniku wydłużenia wymiaru tego urlopu nie odpowiada wielokrotności tygodnia (przez tydzień rozumiemy 7 dni), udziela się jej w dniach. Przy udzielaniu urlopu niepełny dzień pomija się. Wydłużenie „podstawowych” 32 tygodni urlopu rodzicielskiego nastąpi w tym przypadku o 74 dni (10,66 tygodnia x 7 dni = 74,62 dnia).

 

mm

Starszy specjalista ds. kadr i płac w Departament Outsourcingu. Absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu w Poznaniu o specjalizacji: zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami psychologii zarządzania. Z Grant Thornton związana od roku 2014, swoją przygodę zaczęła jako Asystentka ds. kadr i płac w dziale Departamentu Outsourcingu, obecnie jako Starszy Specjalista ds. Kadr i Płac zajmuje się kompleksową obsługą kadrowo-płacową naszych klientów. Na co dzień nadzoruje prace zespołu obsługującego zagranicznego klienta, zatrudniającego ponad 1300 pracowników z siedzibą w Indiach. W swojej 5 letniej karierze w Grant Thornton realizowała projekty dla różnorodnych klientów.

Zobacz także

Skomentuj