Przepracowane godziny a zwolnienie lekarskie – należne jest wynagrodzenie za pracę czy wynagrodzenie chorobowe?

Gdy pracownik poczuje się źle po kilku godzinach pracy lub pełnym dniu, zwykle wybiera się do lekarza. Ten wystawia mu L-4 począwszy od danego dnia pracy – częściowo lub w pełni przepracowanego. Czy wówczas takiemu pracownikowi pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie za pracę czy wynagrodzenie chorobowe?

 

PODSUMOWANIE

Jeśli pracownik przepracuje niepełny wymiar dziennego czasu pracy i w tym samym dniu uzyska zwolnienie lekarskie, wówczas:

  • pracodawca powinien wypłacić mu wynagrodzenie za każdą przepracowaną godzinę pracy oraz wynagrodzenie chorobowe,
  • jeśli pracownik poprosi o „przepustkę prywatną” równoważącą przepracowane godziny w dniu uzyskania przez niego L-4, należy mu wypłacić jedynie wynagrodzenie chorobowe.

 

Kiedy ZUS, a kiedy pracodawca?

Przypominamy, że pracodawca jest zobowiązany do wypłacania pracownikowi wynagrodzenia chorobowego za okres jego niezdolności do pracy przez następujące okresy:

  • łącznie 33 dni w roku kalendarzowym, gdy dany pracownik nie przekroczył 50 roku życia,
  • do 14 dni łącznie w roku kalendarzowym, gdy dany pracownik ukończył 50. rok życia.

Dni niezdolności do pracy przekraczające powyższe okresy opłacane są z kasy ZUS-u – wówczas takie świadczenie określa się mianem zasiłku chorobowego.

 

Potrzebujesz wsparcia? Skorzystaj z outsourcingu kard i płac Grant Thornton >> 

 

Wynagrodzenie za pracę

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za każdą godzinę wykonanej pracy. Zatem bez względu, czy danego dnia pracownik przepracował jedną, cztery czy osiem godzin pracy, pracodawca ma bezwzględny obowiązek wypłacenia mu wynagrodzenia za przepracowane w danym dniu godziny. Pracownik natomiast nie ma prawa zrzec się przysługującego mu wynagrodzenia, choćby to była jedna godzina z ośmiogodzinnego dnia pracy. Chyba, że zdecyduje je zrównoważyć „przepustką prywatną” – o czym dalej.

Jeżeli pracownik źle się poczuł i po kilku godzinach udał się do lekarza, a ten wystawił mu pierwsze w danym roku kalendarzowym zwolnienie lekarskie od bieżącego dnia, wówczas takiemu pracownikowi pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie adekwatne do liczby przepracowanych przez niego godzin oraz wynagrodzenie chorobowe.

Jeśli natomiast pracodawca zdecyduje się do wypłacenia pracownikowi „pełnej dniówki”, mimo tego, że pracownik wyszedł danego dnia wcześniej z pracy, wówczas pracownikowi nie będzie przysługiwało wynagrodzenie chorobowe, a dany dzień nie zostanie wliczony do limitu dni okresu zasiłkowego.

 

Zasiłek chorobowy

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje pracownikowi za każdy z pierwszych 33/14 kalendarzowych dni niezdolności do pracy. Jest wypłacane na podstawie zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA, za pełne dni – nie ma możliwości podzielenia go na godziny. Obejmuje również dni wolne od pracy.

Wynagrodzenie chorobowy nie przysługuje pracownikowi, gdy ten zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów o wynagradzaniu. W praktyce znaczy to tyle, że jeśli pracownik przepracował obowiązujący go dzienny wymiar godzin pracy, wówczas należy mu się wynagrodzenie za pracę, i równocześnie nie należy mu się wynagrodzenie chorobowe.

Jeśli danego dnia, po przepracowanym pełnym wymiarze czasu pracy pracownik otrzymał od lekarza pierwsze w danym roku kalendarzowym L-4, pracodawca powinien mu wypłacić wynagrodzenie chorobowe dopiero od następnego dnia kalendarzowego (tj. od drugiego dnia oznaczonego na zwolnieniu lekarskim). Natomiast do zwolnienia lekarskiego powinien dołączyć notatkę o przepracowaniu przez pracownika w pierwszym dniu jego zwolnienia lekarskiego pełnego dnia pracy, co jest równoznaczne z brakiem prawa tego dnia do wynagrodzenia chorobowego.

 

Jeśli chcesz sprawdzić omawiane zagadnienie na przykładach, odsyłam do poprzedniego artykułu na ten temat >> 

 

Przepustka prywatna

Istnieje możliwość, by pracodawca – tylko i wyłącznie na wniosek pracownika – udzielił mu tzw. „przepustki prywatnej” w wymiarze odpowiadającym godzinom przepracowanym w niepełnym dniu pracy. Czyli jeśli pracownik pewnego dnia poczuł się źle i po np. czterech przepracowanych godzinach pracy poszedł do lekarza, a następnie od danego dnia otrzymał pierwsze w danym roku kalendarzowym zwolnienie lekarskie, wówczas po powrocie do pracy może nie „odbierać” wynagrodzenia za te cztery przepracowane godziny, tylko poprosić o „przepustkę prywatną” w tym samym wymiarze czasu. Dokumentacja związana z taką przepustką powinna się znaleźć u pracodawcy przed naliczeniem wynagrodzeń za dany miesiąc. Owe wolne godziny mogą być rozliczone w bieżącym lub w kolejnych miesiącach, ale tylko na wniosek pracownika. W przypadku braku takiego wniosku, pracodawca jest zobowiązany do rozliczenia owych godzin w bieżącym miesiącu, tj. do wypłacenia wynagrodzenia za każdą przepracowana godzinę. Kwestie tzw. „przepustek prywatnych” powinny być uregulowane w zakładowych regulaminach pracy. W przepisach Kodeksu pracy nie ma do nich bezpośredniego odniesienia.

mm

Senior Menedżer, Departament Outsourcingu. Magister filologii słowiańskiej o specjalności język chorwacki, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz BHP. Certyfikowany Trener Personalny i Instruktor Siłowni. Specjalistka z ponad 11 letnią praktyką w prowadzeniu administracji płacowo-kadrowej. Dotychczasowa praca w firmach z różnych branż (agencja pracy tymczasowej, SSC, firma produkcyjna), dała jej możliwość zdobycia bogatego i różnorodnego doświadczenia w zakresie naliczania wynagrodzeń, administracji czasu pracy oraz kadr. Z Grant Thornton związana od września 2015, specjalizuje się w obsłudze płacowej tzw. płatników bez siedziby, oraz obsłudze zagranicznych firm, które rozpoczynają w Polsce działalność.

Zobacz także

Skomentuj