Świadczenia z ZFŚS po uzyskaniu oświadczenia od pracownika

W dniu 4 maja 2019 r. zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy Ustawy o ZFŚS nakładające na pracodawców nowe obowiązki.   Członkowie Komisji Socjalnej  powinni posiadać pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wraz ze zobowiązaniem do zachowania ich w tajemnicy. Przechowywanie danych osobowych jest dopuszczalne przez okres niezbędny do uzyskania świadczeń z ZFŚS oraz okres niezbędny do dochodzenia […]

Czytaj więcej

Odpis ZFŚS na rok 2019

Do ustalenia odpisu na ZFŚS w 2019 r. przyjmowane będzie przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r. W związku z czym, odpis na ZFŚS w 2019 roku wyniesie 3.278,14 zł (w 2018 r. wynosił 3.161,77 zł – co oznacza wzrost o 116,37 zł r/r).   Obowiązkowe odpisy na ZFŚS w 2019 […]

Czytaj więcej

Świadczenie urlopowe – warunki korzystania i wysokość świadczenia

Pracodawca niebędący jednostką budżetową lub samorządowym zakładem budżetowym, zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty może utworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych lub wypłacać świadczenie urlopowe (art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych). Pracodawca ma wybór […]

Czytaj więcej